Occupational therapy and children with learning disabilities

Danas se u sve više djece dijagnosticira neki od poremećaja učenja. Oni se klasificiraju na poremećaje čitanja, matematičkih sposobnosti, pismenog izražavanja te nespecifične poremećaje učenja. Radna terapija je struka kojoj je cilj omogućiti pojedincu da sudjeluje u aktivnostima svakodnevnog života. Radni terapeuti vjeruju da sudjelovanje pojedinca u aktivnostima može potpomoći ili ograničiti fizička, socijalna i zakonodavna sredina. Postoje radnoterapijski modeli i pristupi koji su primjenjivi u radu s djecom s poremećajem učenja. Neki od njih su i model adaptivnih vještina te model adaptacije kroz okupaciju. Model adaptivnih vještina temelji se na vjerovanju da ljudi kontinuirano prilagođavaju svoje akcije i ponašanja okolini u kojoj se nalaze, te da se adaptacija događa postupno i ovisi o ranije stečenim vještinama i podvještinama. Model adaptacije kroz okupaciju stavlja naglasak na okolinu u kojoj pojedinac izvodi aktivnosti, okupacije u smislu njihove važnosti za pojedinca, razine vještina potrebne za svladavanje aktivnosti i prilagodbe koje pojedinac mora ostvariti radi sebe i radi svoje okoline.
Keywords:
Category: Abstracts
Volume: Vol. 52, No 3, july - september 2008
Authors: D. Šimunović , Lj. Popović Miočinović
Reference work:
DOI:

Read more