Upute recenzentima

Smjernice za recenziranje radova za časopis Paediatria Croatica


I. Neobjavljeni rukopisi vlasništvo su autora. Podatke sadržane u takvom radu ne smijete upotrebljavati niti priopćavati trećoj strani. Ako takav rukopis pokažete bilo kome dok radite na njegovoj recenziji, molimo da u Povjerljivom dopisu urednicima navedete kome ste ga pokazali i zašto. Molimo da nakon recenzije uništite rukopis.


II. ISKLJUČIVO u svom Povjerljivom dopisu urednicima navedite treba li rad prihvatiti, odbiti ili eventualno prihvatiti nakon dorade. U tom Povjerljivom dopisu urednicima podrobno obrazložite i potkrijepite Vaše mišljenje i preporuku. Molimo da navedete treba li neki dio rada pojasniti u uvodniku; urednici će biti zahvalni navedete li imena mogućih autora uvodnika (uključujući i Vas osobno).


III. U Napomenama za autore navedite podrobno konstruktivne kritičke primjedbe koje će, budu li ih autori prihvatili, poboljšati rad. Molimo da te primjedbe autorima navedete po brojevima kako biste im olakšali odgovaranje na njih. *U Napomenama za autore nemojte u Vašim preporukama davati nikakve naznake o prihvaćanju rukopisa za objavljivanje. **Međutim, ako niste skloni prihvaćanju rada, tada autorima navedite sve Vaše pojedinačne zamjerke. Trebali biste se osvrnuti na sve niže navedene stavke (ako su primjenjive):


 1. Izvornost/novina/važnost: Bavi li se ovo zapažanje nekim važnim pitanjem na koje literatura dosad nije ponudila odgovor? Bi li ono značilo važan doprinos literaturi?
 2. Postoje li etička pitanja u smislu sukoba interesa, obaviještenog pristanka, odobrenja Etičkog povjerenstva ustanove, eventualnog dvostrukog objavljivanja itd.? Prema zahtjevima Časopisa, autori trebaju učitati podatke o podnešenim radovima i/ili prethodnim publikacijama koje sadrže podatke koji se preklapaju s onima u dotičnom radu. Dodatni rukopisi i/ili objavljeni članci uključeni su iza dotičnom rukopisa u formatu PDF. Molim Vas da u Vašu recenziju uključite napomene o takvom preklapanju.
 3. Je li to randomizirano kontrolirano ispitivanje? Ako jest, jesu li uključeni slijedeći elementi: 1) registar kliničkih ispitivanja i identifikacijski broj; i 2) hodogram
 4. Tekstualni prikaz:
   1.    Sažetak:
   -    Odražava li sažetak točno sadržaj rukopisa?
   2.    Uvod:
   -    Navodi li jasno i primjereno problem i ciljeve studije?
   -    Daje li dostatan ali jezgrovit prikaz temeljnih saznanja?
   3.    Metode:
   -    Jesu li primijenjene prikladne metode? Odgovara li protokol ispitivanja na ovo pitanje?
   -    Sadrži li ovaj dio rukopisa dovoljno pojedinosti? Ili previše?
   -    Je li ispitivana skupina primjereno opisana?
   -    Jesu li oprema i tehnike primjereno opisane?
   4.    Rezultati:
   -    Odgovaraju li prikazani podaci na postavljeno pitanje? Jesu li prikazani s dovoljno pojedinosti? Ili previše?
   -    Odnose li se svi prikazani podaci na glavni predmet ovoga rada?
   -    Je li statistička analiza primjereno provedena?
   5.    Rasprava:
   -    Je li ovaj dio rukopisa predugačak? Ima li tu dijelova koji se ne odnose na glavni predmet ovoga rada ili se preklapaju s drugim dijelovima rukopisa?
   -    Jesu li prethodni radovi iz ovoga područja prikazani primjereno i pošteno?
   -    Proizlaze li svi zaključci logično iz statističkih rezultata? Tumače li se podaci točno i objektivno?
   -    Odgovaraju li zaključci na ciljeve ispitivanja?
   -    Jesu li ograničenja ispitivanja primjereno raspravljeni?
   6.    Tablice i slike:
   -    Ima li dovoljno ilustracija? Ili previše? Preklapaju li se s tekstom?
   -    Jesu li oznake jasne? Jesu li glavna obilježja vidljiva i dobro označena?
   -    Jesu li legende razumljive?
   -    Je li kvaliteta slika primjerena za objavljivanje?
   7.    Literatura:
   -    Ima li previše referenca? Odnose li se sve reference na predmet ispitivanja? Mogu li se navesti pojedinačne studije umjesto preglednih članaka?
   -    Pokriva li literatura doista sva današnja saznanja o dotičnom predmetu? Jesu li neke važne reference izostavljene?
   -    Ima li pogrešnog citiranja ili pogrešnog tumačenja referenca?


  Molim Vas da kategorizirate rad:

  1. Izvorni znanstveni rad
  2. Pregledni rad
  3. Znanstveni pregledni rad
  4. Stručni rad
  5. Prikaz bolesnika