Uređivačka politika

Svrha i područje primjene

Osnovni kriteriji za prihvaćanje radova su kvaliteta i originalnost istraživanja te njihovo značenje za naše čitateljstvo. PAEDIATRIA CROATICA objavljuje sljedeće kategorije radova:
  • Izvorni rad, posebno iz područja kliničkih istraživanja,
  • Pregledni članak,
  • Prikaz bolesnika,
  • Pismo uredništvu,
  • Komentar, te
  • Smjernice za kliničku praksu.

Prethodne / dvostruke/ preklapajuće publikacije

Časopis neće uzeti u obzir za ocjenu rukopise koji su objavljeni negdje drugdje, ili istodobno poslani u drugi časopis. Časopis objavljuje izvorna istraživanja i pregledne članke. Ako dio rukopisa sadrži već objavljene informacije ili pretisak prethodno objavljenog članka, na to u popratnom pismu treba upozoriti urednika, s obrazloženjem autora o potencijalnom preklapanju ili udvostručavanju. Navedeno uključuje pismene materijale objavljene u bilo kojem obliku javne komunikacije. Prilikom slanja rukopisa autori moraju u popratnom pismu navesti sve prethodne publikacije ili materijale objavljene u bilo kojem mediju. Sažetke ili postere prikazane na znanstvenim skupovima ne treba prijaviti. Ako urednik uoči da postoje preklapanja ili dvostruke publikacije bez prethodnog autorovog obrazloženja, uredništvo će od autora zatražiti pismeno objašnjenje. Ako uredništvo prosudi da objašnjenje ne zadovoljava, rukopis će biti odbijen.

Autorska prava

Nakon prihvaćanja rukopisa autori će dobiti standardni ugovor autorskih prava. Svi autori moraju pročitati i prihvatiti uvjete navedene u obrascu te potpisati ili ovlastiti autora zaduženog za dopisivanje da to učini u njihovo ime. Svi prihvaćeni rukopisi postaju trajno vlasništvo časopisa Paediatria Croatica i ne smiju biti objavljeni drugdje bez pismenog dopuštenja. Časopis zadržava pravo na upotrebu rukopisa zaštićenog autorskim pravima za distribuciju i reprodukciju. Autori zadržavaju pravo ponovne objave rezultata svog rada u knjigama i drugim znanstvenim zbirkama. Dok obrazac o autorskim pravima nije potpisan i poslan uredništvu, članak ne može biti objavljen. Autori mogu preuzeti obrazac ovdje.

Proces recenzije

Na sastanku uredničkog odbora svaki se rukopis dodjeljuje jednom od članova te najmanje dvoje anonimnih recenzenata koje odabire urednik na temelju njihove ekspertize iz područja iz kojeg je rukopis.
Radi očuvanja integriteta postupka, primjenjuje se dvostruko slijepa recenzija. U slučaju da samo jedan od recenzenata odbije rukopis, ili ako se mišljenja recenzenata o kvaliteti rukopisa razlikuju u velikoj mjeri, rukopis se upućuje trećem recenzentu. Autori mogu u popratnom pismu predložiti imena, s adresama, brojevima telefona/faksa i e-mail adresama 3-je do 5-ero potencijalnih recenzenata. Uz odgovarajuće objašnjenje, autori mogu predložiti i imena osoba koje ne bi željeli za recenzente. Urednici zadržavaju pravo izbora recenzenata. Kod ispravljanja teksta autori moraju točno slijediti i usuglasiti točku po točku komentare i prijedloge recenzenata. Recenzenti će biti kontaktirani nakon ispravljanja rukopisa, kako bi procijenili ispravljenu verziju rukopisa i donijeli konačno mišljenje o objavljivanju.
Cijeli se postupak provodi elektronički, putem OJS-a praćenja (http://www.paedcro.com/ojs/). Konačnu odluku o objavljivanju donosi uredništvo. Nakon donošenja odluke autori će elektroničkom poštom primiti obavijest iz redakcije časopisa PAEDIATRIA CROATICA. Svi prihvaćeni rukopisi mogu biti podvrgnuti uredničkim izmjenama. Urednici zadržavaju pravo odbiti bilo koji materijal za objavljivanje, pa se autorima preporučuje da zadrže preslike podnesenih rukopisa i prijepiske, jer se poslani materijali ne vraćaju.

Autorstvo

Svi autori dužni su pregledati i odobriti rukopis te preuzeti odgovornost za sve navedeno u njemu. PAEDIATRIA CROATICA se pridržava smjernica za autorstvo što ih je propisao International Commitee of Medical Journal Editors. Autori su dužni potvrditi svoje sudjelovanje u osmišljavanju istraživanja ili pokusa, prikupljanju, analizi i interpretaciji podataka i rezultata, izradi rukopisa, odobrenju za njegovo slanje u obliku u kakvom je poslan i odobrenje konačne verzije rukopisa za objavljivanje. Svaki autor rukopisa mora potpisati obrazac u kojem izjavljuje da ispunjava kriterije za autorstvo prema ICMJE-u (www.icmje.org), te preuzima punu odgovornost za rukopis.

Autor odgovoran za dopisivanje

Autor odgovoran za dopisivanje jamac je za objavljeni rad. U ime svih koautora ovlašten je za dopisivanje u vezi s rukopisom tijekom podnošenja i procesa revizije. Ako je rukopis prihvaćen, autor odgovoran za dopisivanje pregledat će uređen članak te uz suglasnost koautora ispravljen poslati uredništvu. Autor odgovoran za dopisivanje provjerava jesu li u sklopu obrasca za prijavljivanje potencijalnih sukoba interesa i zahvale svi autori naveli financijske ili druge podatke koji bi mogli dovesti do sukoba interesa.
Autor odgovoran za dopisivanje mora potpisati zahvalu koja se nalazi u obrascu o autorstvu. Svojim potpisom jamči da su osobe navedene u zahvali dale značajan doprinos, no nisu ispunile uvjete za autorstvo u radu te da za to ima pismeno dopuštenje svake od navedenih osoba.

Skupno autorstvo: U slučaju da je riječ o skupini autora nužno je priložiti njihov popis, a oni će biti navedeni ili kao skupina autora ili u zahvali, ovisno o tome ispunjavju li kriterije za autorstvo.

Suradnici / Zahvale: Suradnike koji ne ispunjavaju kriterije za autorstvo treba navesti u zahvali, zajedno s njihovim specifičnim doprinosima (npr. tehnička ili statistička pomoć, pomoć pri pisanju, prikupljanje podataka, itd.) i izjavama o njihovom mogućem sukobu interesa, izvorima financiranja, vezama s farmaceutskim tvrtkama itd. Budući da čitatelji mogu podrazumijevati da oni koji se nalaze u zahvali podupiru podatke i zaključke rukopisa, traži se da svi spomenuti u zahvali dadu svoj pismeni pristanak. Zahvalu treba pisati na kraju rukopisa, prije odjeljka za literaturu.

Znanstveni integritet / Sukob interesa / Objava o privatnosti

Urednički odbor časopisa PAEDIATRIA CROATICA posebno je usmjeren na promicanje znanstvene čestitosti objavljenih rukopisa.
PAEDIATRIA CROATICA slijedi preporuke Committee on Publication Ethics (COPE) u vezi sa slučajevima neetičnog ponašanja. Neetično ponašanje u znanosti uključuje neprimjeren odnos prema sudionicima istraživanja, falsificiranje, fabriciranje ili plagiranje podataka, krađu intelektualnog vlasništva, dvostruke publikacije, pogrješno predstavljanje autorstva te neotkrivanje potencijalnih ili stvarnih financijskih ili nefinancijskih sukoba interesa.
Časopis je odgovoran da recenzentima i čitateljima prikaže sve potencijalne ili stvarne interese vezane za temu rukopisa. Prema podatcima Svjetske udruge medicinskih urednika (WAME): "... sukob interesa može značiti neku poznatu činjenicu koja, ako je neki od autora otkrije nakon tiskanja, može čitatelja navesti na to da se osjeća prevaren i zaveden (ili autor, recenzent, urednik osjećaju potrebu da se brane ..."). Sukob interesa može utjecati na presudu autora, recenzenata i urednika. Sukobi interesa često nisu odmah vidljivi. Oni mogu biti osobni, komercijalni, politički, akademski ili financijski. Financijski sukobi interesa mogu uključivati zapošljavanje, financiranje istraživanja (postojećih ili onih u procesu revizije), patenata, plaćanje za predavanja ili putovanja, konzultacije, itd. Percepcija sukoba interesa je gotovo jednako važna kao i stvarni sukob, jer narušava povjerenje.“ (http://www.wame.org/about).
PAEDIATRIA CROATICA zahtijeva otkrivanje mogućeg sukoba interesa, kako bi se osigurao znanstveni integritet. Ako uredništvo procijeni da je relevantno, izjava o sukobu interesa bit će tiskana zajedno s člankom. Izjava o nepostojanju sukoba interesa također se tiska uz članak. Svi autori odgovorni su osigurati točnost prezentiranih informacija. PAEDIATRIA CROATICA zadržava pravo da odbije objaviti rad u časopisu ako utvrdi postojanje značajnog sukoba interesa. Časopis zadržava pravo i povući već objavljeni rad ako se naknadno utvrdi postojanje sukoba interesa, te također svakom autoru koji se nedolično ponašao zabraniti buduće slanje rukopisa. Smjernice za povlačenje rada iz tiska objavio je COPE, a mogu se pročitatu na: http://publicationethics.org/files/u661/Retractions_COPE_gline_final_3_Sept_09_2_.pdf.

Etičko odobrenje studija, informirani pristanak i detalji identifikacije

Za sve rukopise koji sadržavaju podatke istraživanja koja kao ispitanike uključuju ljude ili životinje potrebno je odobrenje etičkog povjerenstva institucije u kojoj se provodi istraživanje. Detaljan opis navodi se u odjeljku Metode. Onim istraživačima koji nemaju formalno odobrenje etičkog povjerenstva preporučuje se da slijede načela navedena u Helsinškoj deklaraciji.
Uz rukopise što opisuju istraživanje koje se odnosi na ljude treba priložiti informirane pristanke ispitanika, a ako je riječ o malodobnoj osobi, pristanke roditelja/zakonskog skrbnika. Svaka informacija koja bi mogla otkriti identitet ispitivane osobe ne bi se smjela objaviti, osim u slučajevima kad je ona bitna za znanstvene svrhe, a ispitanik (roditelj/zakonski skrbnik ako je posrijedi malodobna osoba) je potpisao informirani pristanak.
Potpisanu izjavu pristanka za objavljivanje (u tiskanom obliku ili online) opisa bolesnika, fotografija, videozapisa i rodoslovnog stabla treba dobiti od svih osoba (roditelja ili skrbnika za maloljetnike) koje se iz navedenog mogu identificirati, te je treba priložiti uz rukopis i navesti u odjeljku za zahvalu. Rukopis prije slanja treba pokazati osobama koje se mogu identificirati na temelju podataka navedenih u njemu.
Za istraživanja koja uključuju životinje časopis zahtijeva potvrdu autora u kojoj se navodi da je istraživanje provedeno u skladu s relevantnim institucijskim i nacionalnim smjernicama o uvjetima držanja pokusnih životinja, posebnim uvjetima za nastambe i vrstama pokusa.

Klinički pokusi

PAEDIATRIA CROATICA od autora zahtijeva da navedu jesu li rezultati kliničkih ispitivanja u skladu s ICMJE-om (http://www.icmje.org/update_may05.html) i Helsinškom deklaracijom (http://www.wma.net/e/policy/b3.html).
ICMJE definira kliničko ispitivanje kao «istraživanje u kojem ispitanike čini skupina ljudi podijeljena na pokusnu i kontrolnu skupinu. Objema skupinama ispitanika prospektivno se dodjeljuje određena intervencija te se skupine na kraju istraživanja uspoređuju.» Medicinske intervencije uključuju lijekove, kirurške zahvate, uređaje, bihevioralne tretmane, promjenu načina zdravstvene njege i slično. Da bi se pokus mogao registrirati, ispitivana skupina mora imati barem jednu prospektivnu kontrolnu skupinu. Autori koji šalju rukopis što sadrži rezultate kliničkih ispitivanja dužni su predati potvrdu o registraciji studije u relevantnom nacionalnom ili međunarodnom registru.
Istraživači se trebaju služiti registrima koji zadovoljavaju sljedeće minimalne uvjete: javno dostupan bez naplate, otvoren za potencijalne nove registracije, vodi ga neprofitna organizacija, ima mehanizme provjere registracije podataka i mogućnost elektroničkog pretraživanja; sadrži sljedeće podatke: jedinstveni identifikacijski broj, službeni znanstveni naziv istraživanja, intervencija / stanja i usporedbe koje se proučavaju; vrstu studije, hipotezu, primarne i sekundarne očekivane ishode, kriterije podobnosti, ciljni broj ispitanika, važnije datume (registracija, predviđeni ili stvarni početak studija, predviđenu ili stvarnu duljinu praćenja ispitanika, planirani ili stvarni datum prestanka unosa podataka, završetak studije), izvore financiranja, odobrenja etičke komisije i informacije o tome kako kontaktirati glavne istraživače.

Prava autora

Pošto je članak prihvaćen za objavljivanje PAEDIATRIA CROATICA dodjeljuje autorima sljedeća prava:
  • Pravo na patente i zaštitne znakove te prava na procese i metode opisane u članku
  • Pravo na fotokopiranje ili elektronske preslike članka za osobnu uporabu (npr. edukativne svrhe), pod uvjetom da preslici nisu ponuđeni na prodaju i ne distribuiraju se sustavno izvan institucije autora (primjerice, putem e-maila ili javnih internetskih poslužitelja)
  • Pravo na objavu PDF preslika članka na sigurnoj mreži (nedostupno javnosti) unutar institucije autora
  • Pravo da se nakon objave može služiti člankom ili bilo kojim njegovim dijelom u tiskanom obliku bez naknade, za potrebe predavanja, disertacija itd. Za više detalja molimo da kontaktirate tajnicu časopisa PAEDIATRIA CROATICA.