Smjernice za autore

Slanje rukopisa

Rukopisi se šalju putem Interneta, i to pomoću OJS-a za slanje i pregled rukopisa. Kod slanja rukopisa potrebno je navesti pune podatke o autoru odgovornom za dopisivanje (ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona i telefaksa). Obvezno treba navesti imena i prezimena, e-mail adrese i institucije svih koautora. Radove poslane putem OJS-a ne treba slati poštom ili e-mailom. Pošto se rukopis pošalje, autor odgovoran za dopisivanje primit će obavijest u kojoj će biti naveden broj rukopisa.
Svi dijelovi rukopisa (tablice, slike, reference) trebaju biti predočeni prema zahtjevima ICMJE. Za više informacija vidi http://www.icmje.org/manuscript 1prepare.html.

Popratno pismo

Popratno pismo se šalje uz svaki rukopis, a u skladu s ICMJE-om treba sadržavati sljedeće:
 • Izjavu u kojoj se navodi da je rukopis poslan samo i isključivo u časopis PAEDIATRIA CROATICA te da za vrijeme procesa recenzije neće biti poslan u druge časopise. Da rukopis nije prethodno objavljen odnosno da neće biti objavljen u sličnom ili identičnom obliku bez odobrenja urednika. Bilo kakve ranije publikacije u kojima se objavljene informacije preklapaju s informacijama iz poslanog rukopisa treba poslati i prijaviti uredniku.
 • Da su svi autori sudjelovali u osmišljavanju koncepta istraživanja, prikupljanju, obradi i interpretaciji podataka; pisanju izvorne inačice znanstvenog članka, kritičkoj preradi intelektualnog sadržaja rukopisa te konačnom odobrenju inačice rukopisa za objavu u časopisu.
 • Svi autori moraju navesti potencijalne i/ili stvarne sukobe interesa
 • Ako su slike i tablice reproducirane iz drugog izvora, potrebno je priložiti pismo odobrenja nositelja autorskog prava (najčešće je to Izdavač)
 • Autori imaju pravo predložiti 3-je do 5-ero potencijalnih vanjskih recenzenata, stručnjaka iz područja o kojem se piše. Uz adekvatno objašnjenje autori također mogu predložiti i imena osoba za koje ne žele da recenziraju rukopis. NAPOMENA: Urednik nije dužan prihvatiti predložene recenzente.
 • Autori koji žele uključiti dodatne podatke (npr. tablice i sl.) u online verziju članka trebaju to navesti u popratnom pismu

Popis autora

Sva imena autora treba navesti u cijelosti zajedno sa zvanjima i institucijama kojima pripadaju.

Skraćenice

Autori trebaju dati popis skraćenica na naslovnoj stranici. Sve skraćenice i akronime u tekstu potrebno je kod prvog spominjanja u teksu napisati u cijelosti, a potom slijedi skraćenica u zagradi. Nakon toga u tekstu se može rabiti samo skraćenica. Uporaba skraćenica u naslovu i sažetku nije dopuštena.

Ključne riječi

Autori trebaju navesti popis ključnih riječi na naslovnoj stranici. Pri pisanju ključnih riječi neophodno je da vodič bude Medical Subject Headings (MeSH). Za više informacija o MeSH-u posjetite: http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html

Mjerne jedinice

Laboratorijske vrijednosti trebaju biti izražene u konvencionalnim mjernim jedinicama, s relevantnim Systeme International (SI) konverzijskim faktorom izraženim sekundarno (u zagradama) pri prvom spominjanju u tekstu.
Za izražavanje dužine, površine, mase i volumena poželjno se služiti metričkim sustavom. Temperaturu valja izraziti u stupnjevima Celzijusa, a krvni tlak u milimetrima žive. Za više detalja uputno je konzultirati tablice za konverziju na web stranici priručnika AMA: http://www.us.oup.com/us/pdf/9780195176339/table_2.pdf.

Imena lijekova

Lijekovi trebaju biti opisani kako slijedi:
 • Tvornička imena lijekova i ostalih proizvoda ne smiju se pisati u naslovu članka.
 • Pri prvom spominjanju imena lijeka (jedan put u sažetku i jedan put u odjeljku za metodu), potrebno je navesti generičko ime lijeka, dok se tvorničko ime i proizvođač navode u zagradama. Naknadno u tekstu navodi se samo generičko ime.
 • Tvorničko ime proizvoda dopušteno je navoditi samo jedan put u sažetku i odjeljku za uvod/metode. Naknadno u tekstu navodi se samo generičko ime.

Imena gena, simboli i pristupni brojevi

Kod opisivanja gena ili sličnih struktura u rukopisu potrebno je navesti ime i službeni simbol prema propisima US National Center for Biotechnology Information (NCBI) ili HUGO Gene Nomenclature Committee.

Vlasnički proizvodi

Autori bi trebali upotrebljavati nevlasnička imena lijekova ili uređaja, osim ukoliko ime proizvođača nije predmet rasprave. Ako se navodi vlasnički proizvod, potrebno je navesti ime proizvođača i mjesto proizvodnje.

Stil rukopisa

Rukopis, uključujući tablice, ilustracije i popis literature, treba slijediti upute što ih je propisao International Committee of Medical Journal Editors’ revised Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication (tzv. vancouverski stil pisanja). Za više informacija posjetite: http://www.icmje.org/index.html.

Usluge za uređivanje jezika

Rukopis koji je napisan na engleskom jeziku, treba biti napisan u razumljivom stilu i napisan ispravnim pravopis i gramatikom.Časopis ne pruža uslugu uređivanja jezika. Međutim, autori mogu naći linkove na nekoliko usluga za uređivanje jezika. Paediatria Croatica nema nikakve preferencije za korištenje bilo kojeg davatelja usluga.


Preporučena veličina datoteka

Preporučena veličina pojedine datoteke ne bi trebala iznositi više od 500 kB, a svakako ne više od 1 MB, dok maksimalna ukupna veličina priloženih datoteka ne smije prelaziti 5 MB (ne uključujući video datoteke).

Formati datoteke

Za podnošenje i pregled prihvatljivi su sljedeći formati datoteka: .doc i .docx. Rukopis se ne smije slati u PDF formatu. Tekst se piše u dvostrukom proredu, desna margina je neravna, a veličina slova (engl. font) je 10.

Dijelovi rukopisa

Rukopis treba sadržavati sljedeće dijelove: Naslovna stranica, sažetak i ključne riječi, tekst, zahvala, literatura, prilozi, tablice (svaka tablica treba imati naslov i objašnjenje), slike s legendom. Početak svakog od navedenih dijelova treba biti na novoj stranici. Stranice se numeriraju počevši s naslovnom.

Naslovna stranica

Naslovna stranica treba sadržavati:
 • Naslov rada
 • Vrstu rada
 • Puna imena autora s pripadajućim akademskim titulama te imenima ustanova u kojima autori rade
 • Nazivi i adrese ustanova u kojima se provodilo i u kojima je provedeno istraživanje
 • Poštansku adresu, broj telefona i e-mail autora odgovornog za dopisivanje
 • Skraćeni naslov
 • Broj riječi teksta (ne uključujući sažetak, zahvalu i popis literature)

Sažetak i ključne riječi

Standardni članak (izvorni članak, pregledni članak, prikaz bolesnika) zahtijeva strukturirani sažetak, u kojem se u ne više od 250 riječi navode svrha, osnovni postupci, rezultati i zaključci studije. Strukturirani sažetak sastoji se od sljedećih podnaslova: cilj, metode, rezultati i zaključci. Sve informacije predočene u sažetku moraju se prikazati u i rukopisu. Sažetak ne smije sadržavati reference. Pri pisanju sažetka valja imati na umu širu medicinsku publiku i služiti se potpunim rečenicama.
Pisma i komentari ne zahtijevaju sažetak.
Autori trebaju navesti popis ključnih riječi na naslovnoj stranici. Pri pisanju ključnih riječi vodič treba biti Medical Subject Headings (MeSH). Za više informacija o MeSH-u posjetite: http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
Popis kratica korištenih u tekstu s odgovarajućim objašnjenjem treba navesti na dnu stranice sažetka.

Vrsta članka

Pri izradi rukopisa za časopis PAEDIATRIA CROATICA autori moraju odrediti o kojoj je vrsti članka riječ, a potom odabrati odgovarajuće upute za pripremu rukopisa. Autori trebaju biti upoznati sa stilom i načinom izrade slika, tablica i multimedijskih priloga koje propisuje časopis.
 • Izvorni rad
  • Maksimalna duljina teksta: 3000 riječi.
  • Tablice i slike: maksimalno 5.
  • Reference: maksimalno 40.
  • Izvorni radovi se odnose na rezultate istraživanja koja imaju za cilj poboljšati kliničku praksu i pridonijeti boljem razumijevanju bolesti. Oni uključuju, ali nisu ograničeni na klinička ispitivanja, intervencijske studije, kohortne studije, case-control studije, epidemiološke procjene i ankete.
  • Dijelovi izvornog rada:
   • Strukturirani sažetak: Autori čitateljstvu ukratko moraju prikazati što je već poznato o toj temi te kakve nove spoznaje donosi ovaj rad.
   • Uvod. Jedan do dva odjeljka koji prikazuju problem, svrhu istraživanja te hipotezu.
   • Ispitanici i metode: Potrebno je navesti kriterije izbora, odnosno isključivanja ispitanika u istraživanje, kao i detalje randomizacije. Metode primijenjene u radu prikazuju se kratko, ali dovoljno jasno kako bi čitatelju omogućilo ponavljanje opisanog istraživanja.
   • Rezultati: Ovaj odjeljak treba dati specifične odgovore na ciljeve ili pitanja postavljena u uvodu. Rezultati trebaju biti izraženi kratko i jasno. Rezultate treba navoditi slijedom jednakim onom u odjeljku o metodama. Podatke prikazane u tablicama ili slikama ne treba ponavljati u tekstu. Grafikone (slike) treba rabiti kao alternativu tablicama s puno parametara; ne smiju se isti podaci prikazivati dvaput (npr. i u grafikonima i u tablicama).
   • Rasprava i zaključci: Svrha rasprave jest tumačenje rezultata i njihova usporedba s postojećim značajnijim spoznajama na tom području, iz čega mogu proizaći jasni zaključci.
 • Pregledni rad
  • Maksimalna duljina teksta: 3000 riječi.
  • Tablice i slike: maksimalno 5.
  • Reference: maksimalno 50.
  • Pregledni članak daje cjelovit (kritički ili povijesni) pregled dosad objavljenih radova o određenom problemu ili temi. Ovi članci mogu biti i sustavni pregledi i metaanalize. Pri pisanju sustavnog pregleda i metaanalize za vodiča treba primijeniti PRISMA statement te rukopisu priložiti ispunjen PRISMA obrazac i dijagram tijeka. Prazni obrasci i dijagram tijeka mogu se preuzeti na: http://www.prisma-statement.org/usage.htm. Prilikom pisanja preglednog rada preporuča se primijeniti strukturirani sažetak sa sljedećim podnaslovima: kontekst, ciljevi, izvori podataka, odabir studije, ekstrakcija podataka, rezultati i zaključci.
  • Prije pisanja preglednog rada potrebno je unaprijed kontaktirati glavnog urednika, kako bi se utvrdilo je li predložena tema prikladna za objavljanje u časopisu PAEDIATRIA CROATICA. Uredništvo je također zauzelo stajalište da se prihvaćaju pregledni radovi samo onih autora koji su publicirali bar dva izvorna rada citirana u PubMedu iz područja o kome žele napisati pregled.
 • Klinička i laboratorijska zapažanja (KLZ)
  • Maksimalna duljina teksta: 2000 riječi
  • Tablice i slike: najviše 4
  • Reference: najviše 20
  • KLZ su: 1) manji niz dijagnostičkih ili terapijskih intervencija ili 2) kraće studije usredotočene na određenu temu zanimljivu pedijatrima. Naglašavamo da namjera KLZ nije donositi informacije koje su općenito dostupne u priručnicima, čak ni ako je opisani entitet nov. Namjera KLZ je ponuditi čitateljima nove podatke i poticati nove pristupe u dijagnostici, kliničkom liječenju ili istraživanju.
  • Strukturirani sažetak: Autori trebaju navesti do tri kratka navoda o tome "Što je dosad poznato o ovoj temi" te do tri kratka navoda o tome "Što je doprinos ovoga rada".
  • Uvod: Kraći uvod koji opisuje osnovni kontekst i ciljeve studije.
  • Bolesnici i metode. U ovom odjeljku podrobno se opisuju kriteriji za uključivanje u studiju i oblikovanje studije kako bi se osigurala njezina ponovljivost.
  • Rezultati: Ovaj odjeljak treba dati specifične odgovore na ciljeve ili pitanja postavljena u uvodu. Rezultati trebaju biti izraženi kratko i jasno. Rezultate treba navoditi slijedom jednakim onom u odjeljku o metodama. Podatke prikazane u tablicama ili slikama ne treba ponavljati u tekstu. Grafikone (slike) treba rabiti kao alternativu tablicama s puno parametara; ne smiju se isti podaci prikazivati dvaput (npr. i u grafikonima i u tablicama). Za sve testirane razlike treba navesti točne vrijednosti P (npr. P=0,048, a ne P<0,05) zaokružene na tri decimalna mjesta.
  • Rasprava: U kraćoj raspravi ističu se dosadašnji literaturni navodi o ovoj temi te kakvu promjenu ova studija donosi u poimanju postojećih saznanja o ovom predmetu. 
  • Zaključak: Zaključni odlomak prikazuje utjecaj studije te moguća nova istraživanja o ovom predmetu.
 • Prikaz bolesnika
  • Maksimalna duljina teksta: 1800 riječi.
  • Tablice i slike: maksimalno 4.
  • Reference: maksimalno 20.
  • Prikazi bolesnika odnose se na opis bolesnika ili manje skupine s naglaskom na otkrivanje novih i važnih spoznaja o patogenezi, kliničkoj slici, liječenju te diferencijalnoj dijagnozi radi poboljšanja skrbi za bolesnike.
  • Prikaz bolesnika treba biti strukturiran na sljedeći način:
   • Sažetak: Nestrukturirani ili strukturirani sažetak koji ukratko opisuje bolesnika ili skupinu.
   • Kratak uvod.
   • Prikaz bolesnika: Odjeljak u kojem se opisuju klinička slika bolesnika, dijagnoza i ishod.
   • Rasprava: Uključuje kratak pregled relevantne literature i opis na koji način ovaj prikaz pridonosi novim spoznajama u razumijevanju bolesti.
 • Kratko priopćenje
  • Maksimalna duljina teksta: 600 riječi.
  • Tablice i slike: maksimalno 2.
  • Reference: maksimalno 6.
  • Broj autora: ne veći od 5.
  • Kratka priopćenja su izvještaji u obliku pisma koji ukratko opisuju određena klinička ili laboratorijska zapažanja što pridonose novim znanstvenim spoznajama određenih stanja. Kratko priopćenje piše se u obliku pisma (nije stukturirano) i ne zahtijeva sažetak. Ključne riječi potrebne su radi indeksiranja. Kratka priopćenja predmet su standardnog procesa recenzije.
 • Komentari
  • Maksimalna duljina teksta: 800 riječi.
  • Tablice i slike: bez tablica i slika.
  • Reference: maksimalno 5.
  • Broj autora: ne veći od 3.
  • Komentari se odnose na mišljenja pojedinca, a sastoje se od glavne točke i prateće rasprave. Mogu se odnositi na praktički bilo koje pitanje ili polemiku iz područja pedijatrije. Ove vrste rukopisa najčešće se povezuje uz neki recentno objavljen članak. Glavni cilj komentara jest pokretanje šire rasprave o temi, stoga kod pisanja valja voditi računa o tome da se problem prikaže na jasan i znanstven način. Autori koji žele poslati komentar trebaju putem e-maila uredniku poslati pismo prijedloga teme komentara.
 • Pismo uredniku
  • Maksimalna duljina teksta: 300 riječi.
  • Tablice i slike: bez tablica i slika.
  • Reference: maksimalno 5.
  • Broj autora: ne veći od 3.
  • Pisma uredniku najčešće su kratki kritički osvrti na radove objavljene u prethodnim brojevima časopisa. Pisma uredniku nisu namijenjena za prikaz izvornih podataka koji nisu vezani za temu prethodno objavljenog članka. Pismo uredniku ne smije sadržavati neobjavljene ni kopirati već objavljene materijale. Pismo uredniku objavljuje se bez znanja uredničkog odbora, nije predmet recenzije već samo lekture.
 • Smjernice za kliničku praksu
  • Smjernice za kliničku praksu nude preporuke za dijagnostičke i terapijske postupke, lijekove (doze, način primjene, rizici-dobitci) i strategiju liječenja oboljelih od određene bolesti. Smjernice trebaju olakšati i liječnicima odluku o dijagnostičkim pretragama, liječenju ili o strategiji liječenja. Preporuke u načelu donose medicinska društva, udruge, javne i privatne organizacije, vladine agencije te zdravstvene organizacije.
 • Društvene vijesti
  • U sklopu društvenih vijesti čitateljstvo se infomira o prošlim i predstojećim znanstvenim i stručnim skupovima. Za najavu nekog događaja ili skupa molimo obratiti se tajnici časopisa PAEDIATRIA CROATICA.

Slike

Sve ilustracije (crteži, fotografije, karte, grafikoni) klasificiraju se kao slike. Slike se numeriraju prema redoslijedu u kojem se pojavljuju u tekstu. Slike u boji također su prihvatljive, no autori moraju imati na umu da boje moraju biti dovoljno tamne te da je potreban kontrast kako bi se slika adekvatno reproducirala. Razuman broj crno-bijelih ilustracija (ovisno o vrsti rada) reproducirat će se besplatno. Radi sažetosti rada urednici zadržavaju pravo urediti ili izostaviti određene ilustracije i tablice. Ilustracije koje autori žele tiskati u boji naplaćuju se i autori preuzimaju odgovornost da to dogovore prije tiskanja rada.
Svaka ilustracija bi trebala biti isporučena kao zasebna datoteka, a broj slike sadržan u nazivu datoteke. Radi jednostavnosti prijenosa tijekom postupka recenzije preporuča se primjena ekstenzija .jpg ili .bmp.

NAPOMENA: Svaka vrsta rada ima u opisu naveden maksimalan broj slika koje se mogu priložiti. Svaka ilustracija mora imati legendu koja ne prelazi 50 riječi. Legende trebaju biti napisane s dvostrukim proredom, na posebnoj stranici, nakon popisa literature. Ako je neka od ilustracija prethodno objavljena, u legendi mora pisati izvor. U legendama izbjegavajte uporabu deskriptora u obliku boja.

Tablice

Tablice moraju biti numerirane prema redoslijedu prema kojem su citirane u tekstu. U tablici se ne bi trebale ponavljati informacije prikazane u rezultatima, već valja dati jasne i sažete podatke koji dodatno ilustriraju glavne točke. Svaka tablica treba imati naslov (kratak izraz, po mogućnosti ne više od 10 do 15 riječi). Ako tablica premašuje jednu stranicu, na idućoj treba ponoviti naslov s opaskom (nastavak). Kad se u tablici prikazuju već objavljeni podatci, potrebno je navesti izvor. Tablice se šalju u obliku zasebnih dokumenata s ekstenzijama .doc ili .xls.
NAPOMENA: Svaka vrsta rada ima u opisu naveden maksimalan broj tablica koje se mogu priložiti.

Dodatni materijal

Dodatni materijal čine: slike, tablice, videozapisi. Ovaj se materijal ne može objaviti u tiskanom obliku, već samo u online verziji časopisa PAEDIATRIA CROATICA. Autori koji u sklopu publikacije žele priložiti i dodatni materijal dužni su o tome obavijestiti uredništvo pri podnošenju rukopisa u popratnom pismu.
Dodatni materijali prilažu se zajedno s rukopisom i predmet su recenzije.
Datoteke bi trebale biti učitane uz pomoć posebnog polja označenog "Učitaj Dodatni materijal". Autori bi se trebali osvrnuti na Dodatne materijale u odgovarajućem dijelu teksta ili legende tablice/slike.
Dodatni materijal može biti sačuvan u formatu datoteka navedenih u nastavku. Veličina datoteke ne smije prelaziti 5 MB, dok veličina slike ne smije prelaziti 500 piksela u širinu ili visinu.
 • .htm, HTML *
 • .JPG, JPEG slika *
 • .gif, Grafički slike
 • .PDF, Adobe Portable Document Format
 • .xls, MS Excel proračunske tablice
 • .mov, Quick Time
 • .wav, zvučne
 • .doc, MS Word 6 dokumenata **
 • .txt, obična ASCII *

* Datoteke koje se mogu pregledati izravno na standardnim web preglednicima.
** MS Word može rabiti samo za tekst.

Popis literature

Autori su odgovorni za točnost referenci. Kod citiranja literature treba primijeniti Vancouverski sustav:
 • Reference trebaju biti numerirane prema redoslijedu u kojem se prvi put spominju u tekstu
 • Označiti reference u tekstu, tablicama i legendama arapskim brojkama u zagradi te iza reference navesti DOI broj rada.
 • Reference koje se navode samo u tablicama ili legendi moraju biti numerirane u skladu s redoslijedom pojavljivanja pojedine tablice/slike u tekstu
 • Za radove sa 6 ili manje autora navode se svi autori
 • Za radove sa 7 ili više, navode se prva 3, a nakon toga et al.

Primjeri:

 • Rad u časopisu
  • Manje od 6 autora - Robitaille P, Merouani A, He N, Pei Y. Bartter syndrome in two sisters with a novel mutation of the CLCNKB gene, one with deafness. Eur J Pediatr. 2011;170:1209-11.
  • Više od 6 autora - Flick RP, Katusic SK, Colligan RC, et al. Cognitive and behavioral outcomes after early exposure to anesthesia and surgery. Pediatrics. 2011;128:1123-6.
 • Knjiga - Turnpenny P, Ellard S, ed. Emery's Elements of Medical Genetics. 14th ed. Philadelphia: Elesevier Churchill Livingstone; 2010.
 • Poglavlje u knjizi - Wallace RJ Jr, Griffith DE. Antimycobacterial agents. In: Kasper DL, Fauci AS, Longo DL, Braunwald E, Hauser SL, Jameson JL, editors. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 16th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2005:946.
 • Web stranica - Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug reactions in older adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009 Jan 7;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752 ili

Suplement

Radovi prikazani u sklopu neke znanstvene ili stručne konferencije iz područja pedijatrije mogu se tiskati u obliku suplementa časopisa PAEDIATRIA CROATICA. Prije slanja autori su putem kratkog pisma u kojem navode temu suplementa, autore i sadržaj dužni kontaktirati uredništvo koje će odlučiti je li tema prikladna za tiskanje u obliku suplementa časopisa PAEDIATRIA CROATICA. Troškove proizvodnje, lekture, tiskanja, distribucije, uključujući i dogovoreni broj besplatnih primjeraka, podmiruje podnositelj. Pri podnošenju rukopisa budućeg suplementa potrebno je poslati jedan tiskani primjerak te jedan u elektronskom obliku (CD-ROM). Za primljeni materijal vrijede standardi časopisa i postupak recenzije.

Najave nadolazećih događanja

Najave sastanaka, skupova ili poslijediplomskih tečajeva trajnog usavršavanja, koji bi mogli biti zanimljivi našem čitateljstvu, mogu se putem e-maila poslati redakciji na razmatranje. Imajući u vidu da časopis izlazi tromjesečno, obavijest treba poslati najmanje nekoliko mjeseci unaprijed. Prijava za najavu nadolazećeg događaja mora sadržavati sljedeće (* = potrebno):
 • Ime događaja *
 • Datum *
 • Domaćin / Organizator / Sponzor *
 • Mjesto *
Najave će biti objavljene i u online verziji časopisa PAEDIATRIA CROATICA.