Uređivačka politika

Svrha i područje primjene

Osnovni kriteriji za prihvaćanje radova su kvaliteta i originalnost istraživanja te njihovo značenje za naše čitateljstvo. PAEDIATRIA CROATICA objavljuje sljedeće kategorije radova:
 • Izvorni rad, posebno iz područja kliničkih istraživanja,
 • Pregledni članak,
 • Prikaz bolesnika,
 • Pismo uredništvu,
 • Komentar, te
 • Smjernice za kliničku praksu.

Prethodne / dvostruke/ preklapajuće publikacije

Časopis neće uzeti u obzir za ocjenu rukopise koji su objavljeni negdje drugdje, ili istodobno poslani u drugi časopis. Časopis objavljuje izvorna istraživanja i pregledne članke. Ako dio rukopisa sadrži već objavljene informacije ili pretisak prethodno objavljenog članka, na to u popratnom pismu treba upozoriti urednika, s obrazloženjem autora o potencijalnom preklapanju ili udvostručavanju. Navedeno uključuje pismene materijale objavljene u bilo kojem obliku javne komunikacije. Prilikom slanja rukopisa autori moraju u popratnom pismu navesti sve prethodne publikacije ili materijale objavljene u bilo kojem mediju. Sažetke ili postere prikazane na znanstvenim skupovima ne treba prijaviti. Ako urednik uoči da postoje preklapanja ili dvostruke publikacije bez prethodnog autorovog obrazloženja, uredništvo će od autora zatražiti pismeno objašnjenje. Ako uredništvo prosudi da objašnjenje ne zadovoljava, rukopis će biti odbijen.

Autorska prava

Nakon prihvaćanja rukopisa autori će dobiti standardni ugovor autorskih prava. Svi autori moraju pročitati i prihvatiti uvjete navedene u obrascu te potpisati ili ovlastiti autora zaduženog za dopisivanje da to učini u njihovo ime. Svi prihvaćeni rukopisi postaju trajno vlasništvo časopisa Paediatria Croatica i ne smiju biti objavljeni drugdje bez pismenog dopuštenja. Časopis zadržava pravo na upotrebu rukopisa zaštićenog autorskim pravima za distribuciju i reprodukciju. Autori zadržavaju pravo ponovne objave rezultata svog rada u knjigama i drugim znanstvenim zbirkama. Dok obrazac o autorskim pravima nije potpisan i poslan uredništvu, članak ne može biti objavljen. Autori mogu preuzeti obrazac ovdje.

Proces recenzije

Na sastanku uredničkog odbora svaki se rukopis dodjeljuje jednom od članova te najmanje dvoje anonimnih recenzenata koje odabire urednik na temelju njihove ekspertize iz područja iz kojeg je rukopis.
Radi očuvanja integriteta postupka, primjenjuje se dvostruko slijepa recenzija. U slučaju da samo jedan od recenzenata odbije rukopis, ili ako se mišljenja recenzenata o kvaliteti rukopisa razlikuju u velikoj mjeri, rukopis se upućuje trećem recenzentu. Autori mogu u popratnom pismu predložiti imena, s adresama, brojevima telefona/faksa i e-mail adresama 3-je do 5-ero potencijalnih recenzenata. Uz odgovarajuće objašnjenje, autori mogu predložiti i imena osoba koje ne bi željeli za recenzente. Urednici zadržavaju pravo izbora recenzenata. Kod ispravljanja teksta autori moraju točno slijediti i usuglasiti točku po točku komentare i prijedloge recenzenata. Recenzenti će biti kontaktirani nakon ispravljanja rukopisa, kako bi procijenili ispravljenu verziju rukopisa i donijeli konačno mišljenje o objavljivanju.
Cijeli se postupak provodi elektronički, putem OJS-a praćenja (http://www.paedcro.com/ojs/). Konačnu odluku o objavljivanju donosi uredništvo. Nakon donošenja odluke autori će elektroničkom poštom primiti obavijest iz redakcije časopisa PAEDIATRIA CROATICA. Svi prihvaćeni rukopisi mogu biti podvrgnuti uredničkim izmjenama. Urednici zadržavaju pravo odbiti bilo koji materijal za objavljivanje, pa se autorima preporučuje da zadrže preslike podnesenih rukopisa i prijepiske, jer se poslani materijali ne vraćaju.

Autorstvo

Svi autori dužni su pregledati i odobriti rukopis te preuzeti odgovornost za sve navedeno u njemu. PAEDIATRIA CROATICA se pridržava smjernica za autorstvo što ih je propisao International Commitee of Medical Journal Editors. Autori su dužni potvrditi svoje sudjelovanje u osmišljavanju istraživanja ili pokusa, prikupljanju, analizi i interpretaciji podataka i rezultata, izradi rukopisa, odobrenju za njegovo slanje u obliku u kakvom je poslan i odobrenje konačne verzije rukopisa za objavljivanje. Svaki autor rukopisa mora potpisati obrazac u kojem izjavljuje da ispunjava kriterije za autorstvo prema ICMJE-u (www.icmje.org), te preuzima punu odgovornost za rukopis.

Autor odgovoran za dopisivanje

Autor odgovoran za dopisivanje jamac je za objavljeni rad. U ime svih koautora ovlašten je za dopisivanje u vezi s rukopisom tijekom podnošenja i procesa revizije. Ako je rukopis prihvaćen, autor odgovoran za dopisivanje pregledat će uređen članak te uz suglasnost koautora ispravljen poslati uredništvu. Autor odgovoran za dopisivanje provjerava jesu li u sklopu obrasca za prijavljivanje potencijalnih sukoba interesa i zahvale svi autori naveli financijske ili druge podatke koji bi mogli dovesti do sukoba interesa.
Autor odgovoran za dopisivanje mora potpisati zahvalu koja se nalazi u obrascu o autorstvu. Svojim potpisom jamči da su osobe navedene u zahvali dale značajan doprinos, no nisu ispunile uvjete za autorstvo u radu te da za to ima pismeno dopuštenje svake od navedenih osoba.

Skupno autorstvo: U slučaju da je riječ o skupini autora nužno je priložiti njihov popis, a oni će biti navedeni ili kao skupina autora ili u zahvali, ovisno o tome ispunjavju li kriterije za autorstvo.

Suradnici / Zahvale: Suradnike koji ne ispunjavaju kriterije za autorstvo treba navesti u zahvali, zajedno s njihovim specifičnim doprinosima (npr. tehnička ili statistička pomoć, pomoć pri pisanju, prikupljanje podataka, itd.) i izjavama o njihovom mogućem sukobu interesa, izvorima financiranja, vezama s farmaceutskim tvrtkama itd. Budući da čitatelji mogu podrazumijevati da oni koji se nalaze u zahvali podupiru podatke i zaključke rukopisa, traži se da svi spomenuti u zahvali dadu svoj pismeni pristanak. Zahvalu treba pisati na kraju rukopisa, prije odjeljka za literaturu.

Znanstveni integritet / Sukob interesa / Objava o privatnosti

Urednički odbor časopisa PAEDIATRIA CROATICA posebno je usmjeren na promicanje znanstvene čestitosti objavljenih rukopisa.
PAEDIATRIA CROATICA slijedi preporuke Committee on Publication Ethics (COPE) u vezi sa slučajevima neetičnog ponašanja. Neetično ponašanje u znanosti uključuje neprimjeren odnos prema sudionicima istraživanja, falsificiranje, fabriciranje ili plagiranje podataka, krađu intelektualnog vlasništva, dvostruke publikacije, pogrješno predstavljanje autorstva te neotkrivanje potencijalnih ili stvarnih financijskih ili nefinancijskih sukoba interesa.
Časopis je odgovoran da recenzentima i čitateljima prikaže sve potencijalne ili stvarne interese vezane za temu rukopisa. Prema podatcima Svjetske udruge medicinskih urednika (WAME): "... sukob interesa može značiti neku poznatu činjenicu koja, ako je neki od autora otkrije nakon tiskanja, može čitatelja navesti na to da se osjeća prevaren i zaveden (ili autor, recenzent, urednik osjećaju potrebu da se brane ..."). Sukob interesa može utjecati na presudu autora, recenzenata i urednika. Sukobi interesa često nisu odmah vidljivi. Oni mogu biti osobni, komercijalni, politički, akademski ili financijski. Financijski sukobi interesa mogu uključivati zapošljavanje, financiranje istraživanja (postojećih ili onih u procesu revizije), patenata, plaćanje za predavanja ili putovanja, konzultacije, itd. Percepcija sukoba interesa je gotovo jednako važna kao i stvarni sukob, jer narušava povjerenje.“ (http://www.wame.org/about).
PAEDIATRIA CROATICA zahtijeva otkrivanje mogućeg sukoba interesa, kako bi se osigurao znanstveni integritet. Ako uredništvo procijeni da je relevantno, izjava o sukobu interesa bit će tiskana zajedno s člankom. Izjava o nepostojanju sukoba interesa također se tiska uz članak. Svi autori odgovorni su osigurati točnost prezentiranih informacija. PAEDIATRIA CROATICA zadržava pravo da odbije objaviti rad u časopisu ako utvrdi postojanje značajnog sukoba interesa. Časopis zadržava pravo i povući već objavljeni rad ako se naknadno utvrdi postojanje sukoba interesa, te također svakom autoru koji se nedolično ponašao zabraniti buduće slanje rukopisa. Smjernice za povlačenje rada iz tiska objavio je COPE, a mogu se pročitatu na: http://publicationethics.org/files/u661/Retractions_COPE_gline_final_3_Sept_09_2_.pdf.

Etičko odobrenje studija, informirani pristanak i detalji identifikacije

Za sve rukopise koji sadržavaju podatke istraživanja koja kao ispitanike uključuju ljude ili životinje potrebno je odobrenje etičkog povjerenstva institucije u kojoj se provodi istraživanje. Detaljan opis navodi se u odjeljku Metode. Onim istraživačima koji nemaju formalno odobrenje etičkog povjerenstva preporučuje se da slijede načela navedena u Helsinškoj deklaraciji.
Uz rukopise što opisuju istraživanje koje se odnosi na ljude treba priložiti informirane pristanke ispitanika, a ako je riječ o malodobnoj osobi, pristanke roditelja/zakonskog skrbnika. Svaka informacija koja bi mogla otkriti identitet ispitivane osobe ne bi se smjela objaviti, osim u slučajevima kad je ona bitna za znanstvene svrhe, a ispitanik (roditelj/zakonski skrbnik ako je posrijedi malodobna osoba) je potpisao informirani pristanak.
Potpisanu izjavu pristanka za objavljivanje (u tiskanom obliku ili online) opisa bolesnika, fotografija, videozapisa i rodoslovnog stabla treba dobiti od svih osoba (roditelja ili skrbnika za maloljetnike) koje se iz navedenog mogu identificirati, te je treba priložiti uz rukopis i navesti u odjeljku za zahvalu. Rukopis prije slanja treba pokazati osobama koje se mogu identificirati na temelju podataka navedenih u njemu.
Za istraživanja koja uključuju životinje časopis zahtijeva potvrdu autora u kojoj se navodi da je istraživanje provedeno u skladu s relevantnim institucijskim i nacionalnim smjernicama o uvjetima držanja pokusnih životinja, posebnim uvjetima za nastambe i vrstama pokusa.

Klinički pokusi

PAEDIATRIA CROATICA od autora zahtijeva da navedu jesu li rezultati kliničkih ispitivanja u skladu s ICMJE-om (http://www.icmje.org/update_may05.html) i Helsinškom deklaracijom (http://www.wma.net/e/policy/b3.html).
ICMJE definira kliničko ispitivanje kao «istraživanje u kojem ispitanike čini skupina ljudi podijeljena na pokusnu i kontrolnu skupinu. Objema skupinama ispitanika prospektivno se dodjeljuje određena intervencija te se skupine na kraju istraživanja uspoređuju.» Medicinske intervencije uključuju lijekove, kirurške zahvate, uređaje, bihevioralne tretmane, promjenu načina zdravstvene njege i slično. Da bi se pokus mogao registrirati, ispitivana skupina mora imati barem jednu prospektivnu kontrolnu skupinu. Autori koji šalju rukopis što sadrži rezultate kliničkih ispitivanja dužni su predati potvrdu o registraciji studije u relevantnom nacionalnom ili međunarodnom registru.
Istraživači se trebaju služiti registrima koji zadovoljavaju sljedeće minimalne uvjete: javno dostupan bez naplate, otvoren za potencijalne nove registracije, vodi ga neprofitna organizacija, ima mehanizme provjere registracije podataka i mogućnost elektroničkog pretraživanja; sadrži sljedeće podatke: jedinstveni identifikacijski broj, službeni znanstveni naziv istraživanja, intervencija / stanja i usporedbe koje se proučavaju; vrstu studije, hipotezu, primarne i sekundarne očekivane ishode, kriterije podobnosti, ciljni broj ispitanika, važnije datume (registracija, predviđeni ili stvarni početak studija, predviđenu ili stvarnu duljinu praćenja ispitanika, planirani ili stvarni datum prestanka unosa podataka, završetak studije), izvore financiranja, odobrenja etičke komisije i informacije o tome kako kontaktirati glavne istraživače.

Prava autora

Pošto je članak prihvaćen za objavljivanje PAEDIATRIA CROATICA dodjeljuje autorima sljedeća prava:
 • Pravo na patente i zaštitne znakove te prava na procese i metode opisane u članku
 • Pravo na fotokopiranje ili elektronske preslike članka za osobnu uporabu (npr. edukativne svrhe), pod uvjetom da preslici nisu ponuđeni na prodaju i ne distribuiraju se sustavno izvan institucije autora (primjerice, putem e-maila ili javnih internetskih poslužitelja)
 • Pravo na objavu PDF preslika članka na sigurnoj mreži (nedostupno javnosti) unutar institucije autora
 • Pravo da se nakon objave može služiti člankom ili bilo kojim njegovim dijelom u tiskanom obliku bez naknade, za potrebe predavanja, disertacija itd. Za više detalja molimo da kontaktirate tajnicu časopisa PAEDIATRIA CROATICA.

Smjernice za autore

Slanje rukopisa

Rukopisi se šalju putem Interneta, i to pomoću OJS-a za slanje i pregled rukopisa. Kod slanja rukopisa potrebno je navesti pune podatke o autoru odgovornom za dopisivanje (ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona i telefaksa). Obvezno treba navesti imena i prezimena, e-mail adrese i institucije svih koautora. Radove poslane putem OJS-a ne treba slati poštom ili e-mailom. Pošto se rukopis pošalje, autor odgovoran za dopisivanje primit će obavijest u kojoj će biti naveden broj rukopisa.
Svi dijelovi rukopisa (tablice, slike, reference) trebaju biti predočeni prema zahtjevima ICMJE. Za više informacija vidi http://www.icmje.org/manuscript 1prepare.html.

Popratno pismo

Popratno pismo se šalje uz svaki rukopis, a u skladu s ICMJE-om treba sadržavati sljedeće:
 • Izjavu u kojoj se navodi da je rukopis poslan samo i isključivo u časopis PAEDIATRIA CROATICA te da za vrijeme procesa recenzije neće biti poslan u druge časopise. Da rukopis nije prethodno objavljen odnosno da neće biti objavljen u sličnom ili identičnom obliku bez odobrenja urednika. Bilo kakve ranije publikacije u kojima se objavljene informacije preklapaju s informacijama iz poslanog rukopisa treba poslati i prijaviti uredniku.
 • Da su svi autori sudjelovali u osmišljavanju koncepta istraživanja, prikupljanju, obradi i interpretaciji podataka; pisanju izvorne inačice znanstvenog članka, kritičkoj preradi intelektualnog sadržaja rukopisa te konačnom odobrenju inačice rukopisa za objavu u časopisu.
 • Svi autori moraju navesti potencijalne i/ili stvarne sukobe interesa
 • Ako su slike i tablice reproducirane iz drugog izvora, potrebno je priložiti pismo odobrenja nositelja autorskog prava (najčešće je to Izdavač)
 • Autori imaju pravo predložiti 3-je do 5-ero potencijalnih vanjskih recenzenata, stručnjaka iz područja o kojem se piše. Uz adekvatno objašnjenje autori također mogu predložiti i imena osoba za koje ne žele da recenziraju rukopis. NAPOMENA: Urednik nije dužan prihvatiti predložene recenzente.
 • Autori koji žele uključiti dodatne podatke (npr. tablice i sl.) u online verziju članka trebaju to navesti u popratnom pismu

Popis autora

Sva imena autora treba navesti u cijelosti zajedno sa zvanjima i institucijama kojima pripadaju.

Skraćenice

Autori trebaju dati popis skraćenica na naslovnoj stranici. Sve skraćenice i akronime u tekstu potrebno je kod prvog spominjanja u teksu napisati u cijelosti, a potom slijedi skraćenica u zagradi. Nakon toga u tekstu se može rabiti samo skraćenica. Uporaba skraćenica u naslovu i sažetku nije dopuštena.

Ključne riječi

Autori trebaju navesti popis ključnih riječi na naslovnoj stranici. Pri pisanju ključnih riječi neophodno je da vodič bude Medical Subject Headings (MeSH). Za više informacija o MeSH-u posjetite: http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html

Mjerne jedinice

Laboratorijske vrijednosti trebaju biti izražene u konvencionalnim mjernim jedinicama, s relevantnim Systeme International (SI) konverzijskim faktorom izraženim sekundarno (u zagradama) pri prvom spominjanju u tekstu.
Za izražavanje dužine, površine, mase i volumena poželjno se služiti metričkim sustavom. Temperaturu valja izraziti u stupnjevima Celzijusa, a krvni tlak u milimetrima žive. Za više detalja uputno je konzultirati tablice za konverziju na web stranici priručnika AMA: http://www.us.oup.com/us/pdf/9780195176339/table_2.pdf.

Imena lijekova

Lijekovi trebaju biti opisani kako slijedi:
 • Tvornička imena lijekova i ostalih proizvoda ne smiju se pisati u naslovu članka.
 • Pri prvom spominjanju imena lijeka (jedan put u sažetku i jedan put u odjeljku za metodu), potrebno je navesti generičko ime lijeka, dok se tvorničko ime i proizvođač navode u zagradama. Naknadno u tekstu navodi se samo generičko ime.
 • Tvorničko ime proizvoda dopušteno je navoditi samo jedan put u sažetku i odjeljku za uvod/metode. Naknadno u tekstu navodi se samo generičko ime.

Imena gena, simboli i pristupni brojevi

Kod opisivanja gena ili sličnih struktura u rukopisu potrebno je navesti ime i službeni simbol prema propisima US National Center for Biotechnology Information (NCBI) ili HUGO Gene Nomenclature Committee.

Vlasnički proizvodi

Autori bi trebali upotrebljavati nevlasnička imena lijekova ili uređaja, osim ukoliko ime proizvođača nije predmet rasprave. Ako se navodi vlasnički proizvod, potrebno je navesti ime proizvođača i mjesto proizvodnje.

Stil rukopisa

Rukopis, uključujući tablice, ilustracije i popis literature, treba slijediti upute što ih je propisao International Committee of Medical Journal Editors’ revised Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication (tzv. vancouverski stil pisanja). Za više informacija posjetite: http://www.icmje.org/index.html.

Usluge za uređivanje jezika

Rukopis koji je napisan na engleskom jeziku, treba biti napisan u razumljivom stilu i napisan ispravnim pravopis i gramatikom.Časopis ne pruža uslugu uređivanja jezika. Međutim, autori mogu naći linkove na nekoliko usluga za uređivanje jezika. Paediatria Croatica nema nikakve preferencije za korištenje bilo kojeg davatelja usluga.


Preporučena veličina datoteka

Preporučena veličina pojedine datoteke ne bi trebala iznositi više od 500 kB, a svakako ne više od 1 MB, dok maksimalna ukupna veličina priloženih datoteka ne smije prelaziti 5 MB (ne uključujući video datoteke).

Formati datoteke

Za podnošenje i pregled prihvatljivi su sljedeći formati datoteka: .doc i .docx. Rukopis se ne smije slati u PDF formatu. Tekst se piše u dvostrukom proredu, desna margina je neravna, a veličina slova (engl. font) je 10.

Dijelovi rukopisa

Rukopis treba sadržavati sljedeće dijelove: Naslovna stranica, sažetak i ključne riječi, tekst, zahvala, literatura, prilozi, tablice (svaka tablica treba imati naslov i objašnjenje), slike s legendom. Početak svakog od navedenih dijelova treba biti na novoj stranici. Stranice se numeriraju počevši s naslovnom.

Naslovna stranica

Naslovna stranica treba sadržavati:
 • Naslov rada
 • Vrstu rada
 • Puna imena autora s pripadajućim akademskim titulama te imenima ustanova u kojima autori rade
 • Nazivi i adrese ustanova u kojima se provodilo i u kojima je provedeno istraživanje
 • Poštansku adresu, broj telefona i e-mail autora odgovornog za dopisivanje
 • Skraćeni naslov
 • Broj riječi teksta (ne uključujući sažetak, zahvalu i popis literature)

Sažetak i ključne riječi

Standardni članak (izvorni članak, pregledni članak, prikaz bolesnika) zahtijeva strukturirani sažetak, u kojem se u ne više od 250 riječi navode svrha, osnovni postupci, rezultati i zaključci studije. Strukturirani sažetak sastoji se od sljedećih podnaslova: cilj, metode, rezultati i zaključci. Sve informacije predočene u sažetku moraju se prikazati u i rukopisu. Sažetak ne smije sadržavati reference. Pri pisanju sažetka valja imati na umu širu medicinsku publiku i služiti se potpunim rečenicama.
Pisma i komentari ne zahtijevaju sažetak.
Autori trebaju navesti popis ključnih riječi na naslovnoj stranici. Pri pisanju ključnih riječi vodič treba biti Medical Subject Headings (MeSH). Za više informacija o MeSH-u posjetite: http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
Popis kratica korištenih u tekstu s odgovarajućim objašnjenjem treba navesti na dnu stranice sažetka.

Vrsta članka

Pri izradi rukopisa za časopis PAEDIATRIA CROATICA autori moraju odrediti o kojoj je vrsti članka riječ, a potom odabrati odgovarajuće upute za pripremu rukopisa. Autori trebaju biti upoznati sa stilom i načinom izrade slika, tablica i multimedijskih priloga koje propisuje časopis.
 • Izvorni rad
  • Maksimalna duljina teksta: 3000 riječi.
  • Tablice i slike: maksimalno 5.
  • Reference: maksimalno 40.
  • Izvorni radovi se odnose na rezultate istraživanja koja imaju za cilj poboljšati kliničku praksu i pridonijeti boljem razumijevanju bolesti. Oni uključuju, ali nisu ograničeni na klinička ispitivanja, intervencijske studije, kohortne studije, case-control studije, epidemiološke procjene i ankete.
  • Dijelovi izvornog rada:
   • Strukturirani sažetak: Autori čitateljstvu ukratko moraju prikazati što je već poznato o toj temi te kakve nove spoznaje donosi ovaj rad.
   • Uvod. Jedan do dva odjeljka koji prikazuju problem, svrhu istraživanja te hipotezu.
   • Ispitanici i metode: Potrebno je navesti kriterije izbora, odnosno isključivanja ispitanika u istraživanje, kao i detalje randomizacije. Metode primijenjene u radu prikazuju se kratko, ali dovoljno jasno kako bi čitatelju omogućilo ponavljanje opisanog istraživanja.
   • Rezultati: Ovaj odjeljak treba dati specifične odgovore na ciljeve ili pitanja postavljena u uvodu. Rezultati trebaju biti izraženi kratko i jasno. Rezultate treba navoditi slijedom jednakim onom u odjeljku o metodama. Podatke prikazane u tablicama ili slikama ne treba ponavljati u tekstu. Grafikone (slike) treba rabiti kao alternativu tablicama s puno parametara; ne smiju se isti podaci prikazivati dvaput (npr. i u grafikonima i u tablicama).
   • Rasprava i zaključci: Svrha rasprave jest tumačenje rezultata i njihova usporedba s postojećim značajnijim spoznajama na tom području, iz čega mogu proizaći jasni zaključci.
 • Pregledni rad
  • Maksimalna duljina teksta: 3000 riječi.
  • Tablice i slike: maksimalno 5.
  • Reference: maksimalno 50.
  • Pregledni članak daje cjelovit (kritički ili povijesni) pregled dosad objavljenih radova o određenom problemu ili temi. Ovi članci mogu biti i sustavni pregledi i metaanalize. Pri pisanju sustavnog pregleda i metaanalize za vodiča treba primijeniti PRISMA statement te rukopisu priložiti ispunjen PRISMA obrazac i dijagram tijeka. Prazni obrasci i dijagram tijeka mogu se preuzeti na: http://www.prisma-statement.org/usage.htm. Prilikom pisanja preglednog rada preporuča se primijeniti strukturirani sažetak sa sljedećim podnaslovima: kontekst, ciljevi, izvori podataka, odabir studije, ekstrakcija podataka, rezultati i zaključci.
  • Prije pisanja preglednog rada potrebno je unaprijed kontaktirati glavnog urednika, kako bi se utvrdilo je li predložena tema prikladna za objavljanje u časopisu PAEDIATRIA CROATICA. Uredništvo je također zauzelo stajalište da se prihvaćaju pregledni radovi samo onih autora koji su publicirali bar dva izvorna rada citirana u PubMedu iz područja o kome žele napisati pregled.
 • Klinička i laboratorijska zapažanja (KLZ)
  • Maksimalna duljina teksta: 2000 riječi
  • Tablice i slike: najviše 4
  • Reference: najviše 20
  • KLZ su: 1) manji niz dijagnostičkih ili terapijskih intervencija ili 2) kraće studije usredotočene na određenu temu zanimljivu pedijatrima. Naglašavamo da namjera KLZ nije donositi informacije koje su općenito dostupne u priručnicima, čak ni ako je opisani entitet nov. Namjera KLZ je ponuditi čitateljima nove podatke i poticati nove pristupe u dijagnostici, kliničkom liječenju ili istraživanju.
  • Strukturirani sažetak: Autori trebaju navesti do tri kratka navoda o tome "Što je dosad poznato o ovoj temi" te do tri kratka navoda o tome "Što je doprinos ovoga rada".
  • Uvod: Kraći uvod koji opisuje osnovni kontekst i ciljeve studije.
  • Bolesnici i metode. U ovom odjeljku podrobno se opisuju kriteriji za uključivanje u studiju i oblikovanje studije kako bi se osigurala njezina ponovljivost.
  • Rezultati: Ovaj odjeljak treba dati specifične odgovore na ciljeve ili pitanja postavljena u uvodu. Rezultati trebaju biti izraženi kratko i jasno. Rezultate treba navoditi slijedom jednakim onom u odjeljku o metodama. Podatke prikazane u tablicama ili slikama ne treba ponavljati u tekstu. Grafikone (slike) treba rabiti kao alternativu tablicama s puno parametara; ne smiju se isti podaci prikazivati dvaput (npr. i u grafikonima i u tablicama). Za sve testirane razlike treba navesti točne vrijednosti P (npr. P=0,048, a ne P<0,05) zaokružene na tri decimalna mjesta.
  • Rasprava: U kraćoj raspravi ističu se dosadašnji literaturni navodi o ovoj temi te kakvu promjenu ova studija donosi u poimanju postojećih saznanja o ovom predmetu. 
  • Zaključak: Zaključni odlomak prikazuje utjecaj studije te moguća nova istraživanja o ovom predmetu.
 • Prikaz bolesnika
  • Maksimalna duljina teksta: 1800 riječi.
  • Tablice i slike: maksimalno 4.
  • Reference: maksimalno 20.
  • Prikazi bolesnika odnose se na opis bolesnika ili manje skupine s naglaskom na otkrivanje novih i važnih spoznaja o patogenezi, kliničkoj slici, liječenju te diferencijalnoj dijagnozi radi poboljšanja skrbi za bolesnike.
  • Prikaz bolesnika treba biti strukturiran na sljedeći način:
   • Sažetak: Nestrukturirani ili strukturirani sažetak koji ukratko opisuje bolesnika ili skupinu.
   • Kratak uvod.
   • Prikaz bolesnika: Odjeljak u kojem se opisuju klinička slika bolesnika, dijagnoza i ishod.
   • Rasprava: Uključuje kratak pregled relevantne literature i opis na koji način ovaj prikaz pridonosi novim spoznajama u razumijevanju bolesti.
 • Kratko priopćenje
  • Maksimalna duljina teksta: 600 riječi.
  • Tablice i slike: maksimalno 2.
  • Reference: maksimalno 6.
  • Broj autora: ne veći od 5.
  • Kratka priopćenja su izvještaji u obliku pisma koji ukratko opisuju određena klinička ili laboratorijska zapažanja što pridonose novim znanstvenim spoznajama određenih stanja. Kratko priopćenje piše se u obliku pisma (nije stukturirano) i ne zahtijeva sažetak. Ključne riječi potrebne su radi indeksiranja. Kratka priopćenja predmet su standardnog procesa recenzije.
 • Komentari
  • Maksimalna duljina teksta: 800 riječi.
  • Tablice i slike: bez tablica i slika.
  • Reference: maksimalno 5.
  • Broj autora: ne veći od 3.
  • Komentari se odnose na mišljenja pojedinca, a sastoje se od glavne točke i prateće rasprave. Mogu se odnositi na praktički bilo koje pitanje ili polemiku iz područja pedijatrije. Ove vrste rukopisa najčešće se povezuje uz neki recentno objavljen članak. Glavni cilj komentara jest pokretanje šire rasprave o temi, stoga kod pisanja valja voditi računa o tome da se problem prikaže na jasan i znanstven način. Autori koji žele poslati komentar trebaju putem e-maila uredniku poslati pismo prijedloga teme komentara.
 • Pismo uredniku
  • Maksimalna duljina teksta: 300 riječi.
  • Tablice i slike: bez tablica i slika.
  • Reference: maksimalno 5.
  • Broj autora: ne veći od 3.
  • Pisma uredniku najčešće su kratki kritički osvrti na radove objavljene u prethodnim brojevima časopisa. Pisma uredniku nisu namijenjena za prikaz izvornih podataka koji nisu vezani za temu prethodno objavljenog članka. Pismo uredniku ne smije sadržavati neobjavljene ni kopirati već objavljene materijale. Pismo uredniku objavljuje se bez znanja uredničkog odbora, nije predmet recenzije već samo lekture.
 • Smjernice za kliničku praksu
  • Smjernice za kliničku praksu nude preporuke za dijagnostičke i terapijske postupke, lijekove (doze, način primjene, rizici-dobitci) i strategiju liječenja oboljelih od određene bolesti. Smjernice trebaju olakšati i liječnicima odluku o dijagnostičkim pretragama, liječenju ili o strategiji liječenja. Preporuke u načelu donose medicinska društva, udruge, javne i privatne organizacije, vladine agencije te zdravstvene organizacije.
 • Društvene vijesti
  • U sklopu društvenih vijesti čitateljstvo se infomira o prošlim i predstojećim znanstvenim i stručnim skupovima. Za najavu nekog događaja ili skupa molimo obratiti se tajnici časopisa PAEDIATRIA CROATICA.

Slike

Sve ilustracije (crteži, fotografije, karte, grafikoni) klasificiraju se kao slike. Slike se numeriraju prema redoslijedu u kojem se pojavljuju u tekstu. Slike u boji također su prihvatljive, no autori moraju imati na umu da boje moraju biti dovoljno tamne te da je potreban kontrast kako bi se slika adekvatno reproducirala. Razuman broj crno-bijelih ilustracija (ovisno o vrsti rada) reproducirat će se besplatno. Radi sažetosti rada urednici zadržavaju pravo urediti ili izostaviti određene ilustracije i tablice. Ilustracije koje autori žele tiskati u boji naplaćuju se i autori preuzimaju odgovornost da to dogovore prije tiskanja rada.
Svaka ilustracija bi trebala biti isporučena kao zasebna datoteka, a broj slike sadržan u nazivu datoteke. Radi jednostavnosti prijenosa tijekom postupka recenzije preporuča se primjena ekstenzija .jpg ili .bmp.

NAPOMENA: Svaka vrsta rada ima u opisu naveden maksimalan broj slika koje se mogu priložiti. Svaka ilustracija mora imati legendu koja ne prelazi 50 riječi. Legende trebaju biti napisane s dvostrukim proredom, na posebnoj stranici, nakon popisa literature. Ako je neka od ilustracija prethodno objavljena, u legendi mora pisati izvor. U legendama izbjegavajte uporabu deskriptora u obliku boja.

Tablice

Tablice moraju biti numerirane prema redoslijedu prema kojem su citirane u tekstu. U tablici se ne bi trebale ponavljati informacije prikazane u rezultatima, već valja dati jasne i sažete podatke koji dodatno ilustriraju glavne točke. Svaka tablica treba imati naslov (kratak izraz, po mogućnosti ne više od 10 do 15 riječi). Ako tablica premašuje jednu stranicu, na idućoj treba ponoviti naslov s opaskom (nastavak). Kad se u tablici prikazuju već objavljeni podatci, potrebno je navesti izvor. Tablice se šalju u obliku zasebnih dokumenata s ekstenzijama .doc ili .xls.
NAPOMENA: Svaka vrsta rada ima u opisu naveden maksimalan broj tablica koje se mogu priložiti.

Dodatni materijal

Dodatni materijal čine: slike, tablice, videozapisi. Ovaj se materijal ne može objaviti u tiskanom obliku, već samo u online verziji časopisa PAEDIATRIA CROATICA. Autori koji u sklopu publikacije žele priložiti i dodatni materijal dužni su o tome obavijestiti uredništvo pri podnošenju rukopisa u popratnom pismu.
Dodatni materijali prilažu se zajedno s rukopisom i predmet su recenzije.
Datoteke bi trebale biti učitane uz pomoć posebnog polja označenog "Učitaj Dodatni materijal". Autori bi se trebali osvrnuti na Dodatne materijale u odgovarajućem dijelu teksta ili legende tablice/slike.
Dodatni materijal može biti sačuvan u formatu datoteka navedenih u nastavku. Veličina datoteke ne smije prelaziti 5 MB, dok veličina slike ne smije prelaziti 500 piksela u širinu ili visinu.
 • .htm, HTML *
 • .JPG, JPEG slika *
 • .gif, Grafički slike
 • .PDF, Adobe Portable Document Format
 • .xls, MS Excel proračunske tablice
 • .mov, Quick Time
 • .wav, zvučne
 • .doc, MS Word 6 dokumenata **
 • .txt, obična ASCII *

* Datoteke koje se mogu pregledati izravno na standardnim web preglednicima.
** MS Word može rabiti samo za tekst.

Popis literature

Autori su odgovorni za točnost referenci. Kod citiranja literature treba primijeniti Vancouverski sustav:
 • Reference trebaju biti numerirane prema redoslijedu u kojem se prvi put spominju u tekstu
 • Označiti reference u tekstu, tablicama i legendama arapskim brojkama u zagradi te iza reference navesti DOI broj rada.
 • Reference koje se navode samo u tablicama ili legendi moraju biti numerirane u skladu s redoslijedom pojavljivanja pojedine tablice/slike u tekstu
 • Za radove sa 6 ili manje autora navode se svi autori
 • Za radove sa 7 ili više, navode se prva 3, a nakon toga et al.

Primjeri:

 • Rad u časopisu
  • Manje od 6 autora - Robitaille P, Merouani A, He N, Pei Y. Bartter syndrome in two sisters with a novel mutation of the CLCNKB gene, one with deafness. Eur J Pediatr. 2011;170:1209-11.
  • Više od 6 autora - Flick RP, Katusic SK, Colligan RC, et al. Cognitive and behavioral outcomes after early exposure to anesthesia and surgery. Pediatrics. 2011;128:1123-6.
 • Knjiga - Turnpenny P, Ellard S, ed. Emery's Elements of Medical Genetics. 14th ed. Philadelphia: Elesevier Churchill Livingstone; 2010.
 • Poglavlje u knjizi - Wallace RJ Jr, Griffith DE. Antimycobacterial agents. In: Kasper DL, Fauci AS, Longo DL, Braunwald E, Hauser SL, Jameson JL, editors. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 16th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2005:946.
 • Web stranica - Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug reactions in older adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009 Jan 7;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752 ili

Suplement

Radovi prikazani u sklopu neke znanstvene ili stručne konferencije iz područja pedijatrije mogu se tiskati u obliku suplementa časopisa PAEDIATRIA CROATICA. Prije slanja autori su putem kratkog pisma u kojem navode temu suplementa, autore i sadržaj dužni kontaktirati uredništvo koje će odlučiti je li tema prikladna za tiskanje u obliku suplementa časopisa PAEDIATRIA CROATICA. Troškove proizvodnje, lekture, tiskanja, distribucije, uključujući i dogovoreni broj besplatnih primjeraka, podmiruje podnositelj. Pri podnošenju rukopisa budućeg suplementa potrebno je poslati jedan tiskani primjerak te jedan u elektronskom obliku (CD-ROM). Za primljeni materijal vrijede standardi časopisa i postupak recenzije.

Najave nadolazećih događanja

Najave sastanaka, skupova ili poslijediplomskih tečajeva trajnog usavršavanja, koji bi mogli biti zanimljivi našem čitateljstvu, mogu se putem e-maila poslati redakciji na razmatranje. Imajući u vidu da časopis izlazi tromjesečno, obavijest treba poslati najmanje nekoliko mjeseci unaprijed. Prijava za najavu nadolazećeg događaja mora sadržavati sljedeće (* = potrebno):
 • Ime događaja *
 • Datum *
 • Domaćin / Organizator / Sponzor *
 • Mjesto *
Najave će biti objavljene i u online verziji časopisa PAEDIATRIA CROATICA.