Procjena socioemocionalnog razvoja dojenčadi u Primorsko-goranskoj županiji

Cilj: Važnost istraživanja socioemocionalnog razvoja djeteta ogleda se u prevenciji rizika odstupanja u socioemocionalnom razvoju s ciljem rane intervencije u radu s djecom koja odstupaju od urednog razvoja ili pripadaju skupini djece s neurorizikom. Cilj rada bio je utvrditi valjanost i pouzdanost skale socioemocionalne procjene u svrhu standardizacije mjernog instrumenta u Republici Hrvat- skoj i utvrditi stupanj socioemocionalnog razvoja dojenčadi s ciljem utvrđivanja eventualnih odstupanja od urednog razvoja i fak- tora koji utječu na socioemocionalni razvoj. Metode: U istraživanju se primjenjivala skala socioemocionalne procjene kao mjerni instrument za procjenu socioemocionalnog razvoja dojenčeta od 2-18 mjeseci kao instrument ranog prepoznavanja odstupanja u razvoju. U ispitivanju je sudjelovalo 63 rodi- telja s područja Primorsko-goranske županije. Rezultati: Psihometrijske karakteristike socioemocionalne skale pokazale su da je instrument pouzdan za procjenu socioemocional- nog razvoja s Cronbach α=0,92. Faktorskom analizom je ispitana valjanost. Ne postoje statistički značajne razlike u socioemocional- nom razvoju djece s obzirom na porođajnu masu, tip trudnoće, vrijeme i tip poroda i stanje djeteta, što pokazuje da su roditelji djece osigurali sve preduvjete poticanja urednog socioemocionalnog razvoja bez obzira na eventualne faktore rizika. Zaključak: Kroz dobivene rezultate vidljivo je da upitnik za procjenu socioemocionalnog razvoja u ovom istraživanju valjan i pouz- dan te da je pogodan za postupak standardizacije u Hrvatskoj. Istraživanja su jasno pokazala važnost rane procjene socioemocio- nalnog razvoja djeteta s ciljem rane intervencije u prevenciji odstupanja u razvoju. Važnost standardizacije upitnika osigurava nje- govu primjenu u radu patronažnih sestara koje provode procjenu zdravstvenog stanja i razvoja dojenčeta u sklopu sveobuhvatne patronažne skrbi za dojenče.
Ključne riječi: DOjENČE; UPITNIK; ISTRAžIVANjE U ZAjEDNICI; RAZVOj DjETETA
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 68, No 1, siječanj-ožujak 2024
Autori: Sandra Bošković, Andrica Lekić, Hrvoje Vlahović
Referenca rada: Paediatr Croat 2024;68:1-12
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2024.1

Opširnije