Torakoskopska plikacija ošita u dojenčeta s eventracijom dijafragme

Eventracija ošita je abnormalna elevacija dijela ili cijele hemidijafragme. Može biti kongenitalna i stečena. Oboljelih je 2 do 7 na 100000 živorođenih, a češće se javlja kod dječaka. Eventracija se prezentira simptomima respiratornog ili gastrointestinalnog susta- va, a dijagnoza se postavlja na temelju slikovnih radioloških pretraga. Kirurško liječenje indicirano je kod svih simptomatskih pacije- nata, a cilj liječenja je ojačati tanku i oslabljenu dijafragmu plikacijom. Pristupi kirurškom liječenju su različiti. Prikazujemo osmomje- sečnog dječaka kojemu je eventracija otkrivena obradom tijekom prolongiranog respiratornog infekta, a kojeg smo potom liječili torakoskopskom plikacijom s dobrim dugoročnim ishodom.
Ključne riječi: EvENtRACIjA dIjAfRAgmE; tORAKOSKOPIjA; dOjENčE
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 67, No 3-4, srpanj-prosinac 2023
Autori: Dorotea Sinjeri, Dino Papeš, Miram Pasini
Referenca rada: Paediatr Croat. 2023;67:71-4
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2023.12

Opširnije