Neki čimbenici utjecaja na nedovoljno prijavljivanje sumnji na nuspojave cjepiva

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu omogućuje praćenje sigurnosti cjepiva kao i identifikaciju novih, rijetkih ili teških nuspojava koje možda nisu uočene tijekom kliničkih ispitivanja. Kada se posumnja na nuspojavu zdravstveni radnici imaju zakonsku obavezu, a pacijenti mogućnost prijaviti ih nadležnim agencijama poput Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode kako bi doprini- jeli širem razumijevanju potencijalnih rizika i koristi cjepiva. Poboljšanje obrazovanja, komunikacije, povjerenja i osnaživanja pacije- nata može biti ključno za poticanje većeg prijavljivanja nuspojava te posljedično poboljšanja sigurnosti cjepiva i većeg odaziva na cijepljenje.
Ključne riječi: CijEPLjEnjE; faRmakoviGiLanCija; nusPojavE
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 67, No 3-4, srpanj-prosinac 2023
Autori: Sara Karmel, Željko Jovanović
Referenca rada: Paediatr Croat. 2023;67:65-70
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2023.11

Opširnije