Senzorni obrasci djece s Williamsovim sindromom

Cilj: Williamsov sindrom je neurorazvojni poremećaj uzrokovan delecijom na kromosomu 7. Karakterizira ga niz medicinskih proble- ma uz demonstraciju neprilagodljivih emocionalnih i fizičkih odgovora na podražaje iz okoline. Nadalje, poremećaj senzorne inte- gracije česte su kod djece s Williamsovim sindromom. Stoga je ova studija imala za cilj izvijestiti o poteškoćama senzorne integracije kod djece s Williamsovim sindromom u Turskoj. Metode: Uključeno je dvadeset troje djece s Williamsovim sindromom (prosječne dobi 63,16±13,50 mjeseci; ženskog spola n=13) i dvadeset dvoje djece u tipičnom razvoju (prosječne dobi 67,66±13,23 mjeseci; ženskog spola n=12). Roditelji su ispunjavali upitnik senzornog profila (Sensory Profile Questionnaire). Podaci su analizirani pomoću deskriptivne statistike i Mann-Whitney U testa. Rezultati: Djeca s Williamsovim sindromom pokazala su poremećaj senzorne integracije u područjima senzorne obrade, modulacije, ponašanja i emocionalnog odgovora. Štoviše, imaju poteškoće u slabom registriranju, traženju osjeta, senzornoj osjetljivosti, izbjegavanju osjeta, senzornom traženju, emocionalno reaktivnoj niskoj izdržljivosti/tonusu, oralnoj osjetljivosti, nepažnji/distraktibilno- sti, slabom registriranju, sjedilačkom ponašanju i poteškoćama fine motorike/perceptivnih vještina u usporedbi s njihovi vršnjaci u tipičnom razvoju. Zaključci: Ovi nalazi, uzeti u obzir sa sličnim objavljenim studijama, potvrđuju prevalenciju i vrste poremećaja senzorne integracije u Williamsovom sindromu.
Ključne riječi: djECA; SENZORNA INTEgRACIjA; WILLIAmSOV SINdROm; KROmOSOmOPATIjE
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 67, No 3-4, srpanj-prosinac 2023
Autori: Meral Huri, Sinem Kars, Sedef Şahin, Serkan Pekcetin, Babak Kashefi Mehr
Referenca rada: Paediatr Croat. 2023;67:46-51
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2023.8

Opširnije