Posteriorna sternoklavikularna dislokacija u 15-godišnjeg dječaka: prikaz slučaja

Posteriorne dislokacije sternoklavikularnog zgloba su rijetke ozljede koje čine manje od 5% ozljeda ramenog obruča. Dok se anteri- orne dislokacije mogu liječiti neoperativno, posteriorne dislokacije treba ili zatvoreno reponirati ili provesti otvorenu repoziciju i fiksa- ciju. U slučajevima pridruženih ozljeda medijastinalnih struktura, otvorena repozicija je obavezna. Mi prikazujemo slučaj 15-godiš- njeg dječaka koji se prezentirao sa posteriornom dislokacijom sternoklavikularnog zgloba bez pridruženih ozljeda kod kojega smo napravili RTG toraksa ali je za definitivnu dijagnozu bila potrebna kompjuterizirana tomografija. Otvorena repozicija i serklaža sa 3 ne-resorptivna šava je omogućila stabilnu fiksaciju te je pacijent bio bez simptoma tijekom perioda praćenja.
Ključne riječi: STERNOKLAVIKULARNI ZGLOB; DISLOKACIJE ZGLOBOVA; ADOLESCENT
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 67, No 1-2, sječanj - lipanj 2023
Autori: Rok Kralj, Bruno Bumči, Josip Pejić, Igor Bumči, Stjepan Višnjić, Rado Žic
Referenca rada: Paediatr Croat. 2023;67:31-4
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2023.5

Opširnije