Promjene u stanju uhranjenosti, navikama tjelesne aktivnosti i prehrani djece u osnovnoj školi tijekom epidemije COVID-19

Cilj: Pandemija COVID-19 promijenila je način života ljudi, a djeca su zbog svoje dobi posebno ugrožena. Cilj rada bio je procijeniti promjene stanja uhranjenosti, navika tjelesne aktivnosti i prehrane kod djece osnovnoškolske dobi tijekom pandemije COVID-19. Metode: Istraživanje je provedeno u školskoj godini 2020/2021 i obuhvatilo je 197 djece iz osnovne škole, 100 dječaka (12,21 ± 1,17) i 97 djevojčica (12,44 ± 1,20). Podaci o životnim i prehrambenim navikama te o tjelesnoj aktivnosti izvan škole dobiveni su iz anketnog upitnika. Za određivanje pripadnosti mediteranskom načinu prehrane koristio se Mediteranski indeks kvalitete prehrane za djecu i adolescente. Kinantropološki i antropološki podaci o učenicima preuzeti su iz dnevnika učitelja tjelesne i zdravstvene kulture. Rezultati: Prosječna ocjena kakvoće prehrane djece ocijenjena prema Mediteranskom indeksu kvalitete prehrane za djecu i ado- lescente, pokazala je srednju pripadnost mediteranskom načinu prehrane. Prije online nastave doručkovalo je svaki dan 65,9% uče- nika dok je za vrijeme online nastave njih 75,7 % doručkovalo (p<0,001). Rezultati su pokazali da su se učenici statistički značajno više bavili sportom prije online nastave nego za vrijeme online nastave (p<0,05). Učenici su imali slabije kinantropološke rezultate poslije nego prije početka online nastave te nisu uočene statistički značajne razlike u stanju uhranjenosti. Zaključci: Prema dobivenim rezultatima učenici pripadaju srednjoj kvaliteti prehrane, a neke navike, poput doručkovanja su se poboljšale dok su se navike tjelesne aktivnosti značajno smanjile za vrijeme pandemije. Stoga treba naglasiti promicanje pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti putem javnozdravstvenih programa kako bi se i djeca i roditelji educirali o važnosti pravilne prehrane, tjelesne aktivnosti.
Ključne riječi: TJELESNA AKTIVNOST; DJEČJA PREHRANA; COVID -19
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 67, No 1-2, sječanj - lipanj 2023
Autori: Sandra Pavičić Žeželj, Nataša Dragaš Zubalj, Dijana Tomić linšak, Gordana Kenđel Jovanović, Matea Posedel
Referenca rada: Paediatr Croat. 2023;67:12-19
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2023.2

Opširnije