Laseri u liječenju mliječnih zuba

Smatra se da je korištenje lasera u terapiji novorođenčadi i male djece, uključujući i pacijente s posebnim potrebama, učinkovito prilikom restaurativnih zahvata i terapije mekih tkiva. Uporaba različitih vrsta lasera prilikom terapije pojedinih tkiva ovisi o načinu interakcije tkiva s laserskom svjetlošću i željenom učinku u svrhu liječenja. Terapija laserom ima pozitivan antimikrobni učinak i po- voljno utječe na mineralizaciju cakline. Nd:YAG laser povećava otpornost cakline na demineralizaciju što ga čini vrijednom terapij- skom mogućnosti u kombinaciji s fluoridacijom zuba. Laseri se mogu koristiti u širem spektru vitalnih i avitalnih preparacija pulpe mliječnih zuba uključujući prekrivanje pulpe, pulpotomiju i pulpektomiju. Upotreba lasera u dentalnoj medicini ima posebnu važ- nost u radu s djecom. Svojom preciznošću i selektivnošću laseri omogućuju minimalno invazivnu preparaciju tvrdih zubnih tkiva. Također, predstavljaju manju opasnost za termičke ozljede tkiva prilikom preparacije u usporedbi s klasičnim tehnikama preparacije. Zbog manjeg kontakta terapijskog pomagala i tkiva smanjena je bol i vibracije prilikom preparacije. Time se postiže bolja suradlji- vost pacijenata zbog smanjene dentalne anksioznosti i fobije u djece. Veća ugoda pacijenta je postignuta i analgetičkim učinkom erbijevog lasera, zbog nepostojanja potrebe za uporabom lokalnih anestetika prilikom zahvata. U ovom radu predstavljeno je pro- vedeno kliničko istraživanje na 120 pacijenata u dobi 5 – 8 godina. Sudionici ispitivanja bili su podjeljeni u dvije skupine na kojima su se proveli postupci tradicionalne pulpotomije i pulpotomije diodnim laserom. Rezultati istraživanja potvrdili su kliničku vrijednost primjene diodnih lasera u dječjoj i preventivnoj dentalnoj medicini.
Ključne riječi: LASERI; TERAPIJA; ZUBI, MLIJEČNI
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 65, No 4, listopad - prosinac 2021
Autori: Rebecca Bašić, Lea Budak, Dubravka Negovetić-Vranić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2021;65:187-92
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2021.32

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.