Korelacija koncentracije citokina i IgG/IgM protutijela na viruse iz porodice Herpesviridae u djece s reumatskom bolešću srca

Akutna reumatska vrućica (ARV) i reumatska bolest srca (RBS) još uvijek su hitna medicinska stanja u zemljama razvoju, ali i u nekim sredinama u razvijenim zemljama. Cilj ovoga istraživanja bio je procijeniti koncentracije citokina u plazmi djece s RBS-om te njihovu korelaciju s koncentracijama protutijela na viruse iz porodice Herpesviridae. U istraživanje je bilo uključeno 62 bolesnika s RBS-om u dobi od 8 do 17 godina. Mjerene su serumske koncentracije TNF-α, IL-4, IL-8, IL-10 and IFN-γ; protutijela IgG and IgM na citomegalovirus (CMV), herpes simpleks virus (HSV) I.-II. skupine i Epstein-Barrov virus (EBV) u serumu mjereni su metodom ELISA. Kod bolesnika s RBS-om zabilježen je značajan porast koncentracija citokina (TNF-α, IL-8, IL-4 i IL-10). Protutijela na unutarstanične viruse iz porodice Herpesviridae otkrivena su u sve djece s RBS-om. Prisutnost IgG HSV I-II protutijela te IgG i IgM EBV protutijela bila je značajno vjerojatnija kod djece s RBS-om u usporedbi s kontrolnom skupinom (p<0,05). Koncentracija IgM protutijela na CMV pokazala je pozitivnu korelaciju s TNF-α; koncentracija IgG protutijela na EBV pokazala je negativnu korelaciju s TNF-α; koncentracija IgG i IgM protutijela na EBV pokazala je pozitivnu korelaciju s razinama IL-10. S obzirom na pozitivnu korelaciju koncentracije IL-10 s koncentracijama IgG i IgM protutijela na EBV te značajnost IL-10 u progresiji RBS-a može se pretpostaviti predisponirajuća uloga EBV-a u progresiji RBS-a, što zahtijeva daljnja istraživanja.
Ključne riječi: DJECA; CITOKINI; HERPESVIRIDAE; REUMATSKA BOLEST SRCA
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 65, No 2, travanj - lipanj 2021
Autori: Oksana Boyarchuk
Referenca rada: Paediatr Croat. 2021;65:53-58
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2021.9

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.