Rano otkrivanje neurorizične djece i uključivanje u rane habilitacijske programe

Perinatalna oštećenja mozga jedan su od najčešćih uzroka neuroloških odstupanja kod djece. Oko 10% novorođenčadi je perinatalno rizično i osobito podložno oštećenju mozga. Perinatalna oštećenja mozga su neprogresivna i procesi maturacije i plastičnosti uz ranu primjenu terapijskih postupaka mogu dovesti do funkcijskog oporavka. Cilj rada je prikazati projekt evidentiranja, praćenja, ranog uključivanja u habilitaciju perinatalno rizične djece i rezultate jednogodišnjeg praćenja visokoneurorizične djece u okviru pilot projekta Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske - Praćenje djece s neurorizicima. Rezultati prije vođenih registara uputili su na potrebu izmjene obrazaca i programa praćenja, koja je obavljena u pilot projektu. Neonatolog u rodilištu izdvaja visokoneurorizičnu (VNR) i niskoneurorizičnu (NNR) djecu na temelju anamnestičkih, kliničkih čimbenika rizika i ranog neonatalnog UZ-a mozga, ispunjava obrazac s neurorizičnim čimbenicima i šalje ga elektronskom poštom u Regionalni (VNR) ili u Županijski centar (NNR). Uz informaciju o neurorizičnim čimbenicima i potrebi da se dijete uključi u program praćenja, roditelji dobivaju i termin neuropedijatrijskog pregleda. Program dijagnostičkih pretraga i opseg praćenja ovise o stupnju rizičnosti. Djeca s odstupanjem u razvoju odmah se uključuju u habilitaciju. Pilot projekt praćenja djece s neurorizicima trajao je od 1. 1. 2007. - 31. 8. 2008.godine. Obrađeni su podatci za 170-ero VNR djece rođene u rodilištu Petrova. Neuromotorni ishod u dobi od 12 mjeseci bio je uredan u 107-ero djece, 47-ero je imalo usporen razvoj, a njih 16-ero odstupanje u smislu neuroloških sindroma koji upućuju na cerebralnu paralizu. Kod 75% djece s težim neuromotornim odstupanjem UZ mozga je upućivao na strukturne promjene perinatalnog oštećenja. Poremećaj vida imalo je 38-ero djece i 3-je sljepoću. Abnormalan EEG imalo je 14-ero djece, Westov sindrom 2-je, febrilne konvulzije 2-je djece. Analiza čimbenika rizika i neuromotornog ishoda sukladna je s razvojem novih spoznaja u području perinatologije i habilitacije. Neurorizičnu djecu potrebno je rano prepoznati, nadzirati njihov razvoj, u slučaju neurorazvojnih odstupanja rano uključiti u habilitacijske programe.

Ključne riječi: NOVOROĐENČE; DIJETE; OŠTEĆENJE MOZGA, kronično; PILOT PROJEKTI; REGISTRI; ELEKTROENCEFALOGRAFIJA; ČIMBENICI RIZIKA
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 55, No 2, travanj - lipanj 2011
Autori: K. Bošnjak-Nađ, V. Mejaški-Bošnjak, Lj. Popović-Miočinović, S. Gverić Ahmetašević, I. Đaković, M. Čikara Mladin
Referenca rada:
DOI:

Opširnije