Anksioznost i depresivnost u pedijatrijskih bolesnika s bolnim tjelesnim tegobama

Cilj istraživanja je bio procijeniti razinu i strukturu anksioznosti i depresivnosti djece i mladih s ponavljanim bolnim tjelesnim tegobama i (1) usporediti ih s vrijednostima normativnog uzorka, (2) usporediti bolesnike s pojedinačnim i one s višestrukim tjelesnim tegobama te (3) ispitati proporciju klinički značajno anksioznih i depresivnih bolesnika. Skalom strahova i anksioznosti (SKAD-62) i skalom depresivnosti (SDD) ispitano je 160-ero djece u dobi od 10 do 17 godina, koju su pedijatri uputili psihologu u okviru bolničkog ili ambulantnog liječenja: 57-ero djece s glavoboljama, 24-ero s bolovima u trbuhu, 40-ero s bolovima u prsištu i njih 39-ero s višestrukim tegobama. Rezultati su pokazali kako svi bolesnici imaju sličnu ukupnu razinu anksioznosti i depresivnosti kao i djeca iz normativnog uzorka. Klinički značajna anksioznost registrirana je u 22%, a klinički značajna depresivnost u 4% bolesnika. Najviše je visoko anksiozne djece s bolovima u prsištu (35%), a najmanje s glavoboljama (8,6%). Djeca s višestrukim tjelesnim tegobama ne iskazuju veću anksioznost i depresivnost od one s pojedinačnim tegobama. Između kliničkih skupina iskazana je razlika u dominantnim oblicima anksioznosti: djeca s glavoboljama većinom su separacijski anksiozna, ona s bolovima u trbuhu i u prsištu većinom su anksiozno osjetljiva, a djeca s više tjelesnih tegoba zabrinuta.

Ključne riječi: ANKSIOZNOST; DEPRESIVNOST; DIJETE; BOL
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 55, No 1, siječanj - ožujak 2011
Autori: D. Baraban, A. Kurtović, V. Zelić, V. Križanić, M. Buljubašić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije