Radiološki nalazi u djece s bronhiolitisom

Uvod. Akutni bronhiolitis je vrlo česta infekcija dišnog sustava u dojencačko doba. Očituje se epizodama opstruktivnog respiratornog distresa praćenog piskanjem i teškim disanjem. Dijagnoza bronhiolitisa je kompleksna, jer se karakteristični radiološki obrasci mogu preklapati. Cilj ovog rada je otkriti radiološke promjene u bolesnika s akutnim bronhiolitisom. Metode. U istraživanje smo uključili 175-ero djece s bronhiolitisom u prvoj epizodi teškog disanja, primljeno na liječenje u pedijatrijsku jedinicu intenzivnog liječenja u razdoblju od 2000. do 2008. godine. U svih je bolesniika, uz ostala klinička i laboratorijska ispitivanja, učinjen i rengenogram pluća. Rezulti. Rezultati pokazuju da su radiološke promjene prisutne u svih bolesnika, i to: hiperinflacija pluća u 175-ero djece (100%), perihilarni linearni infiltrati i naglašen plućni crtež u 121-og djeteta (69,14%), bilateralna bronhopneumonija u 44-ero djece (25,14%), lobarna upala pluća u 26-ero djece (14,85%) i atelektaza u 28-ero djece (16%). Često je istovremeno prisutna kombinacija više radioloških promjena: plućna hiperinflacija i naglašen plućni crtež u 121-og djeteta (69,14%), plućna hiperinflacija s bronhopneumonijom i atelektaza u 31-og djeteta (17,71%), plućna hiperinflacija s lobarnom pneumonijom i atelektazom u 23-je djece (13,14%). Zaključci. Zaključujemo da što su plućna hiperinflacija i perihilarni linearni infiltrati vidljiviji, to je auskultatorni nalaz nad plućima manje jasan. Ova činjenica ima i praktičnu vrijednost i glavni je uzrok za nestanak alveolarne konsolidacije. Razlikovanje virusne i bakterijske bronhopneumonije uz pomoć rengenskih snimki, kao i pneumonije i atelektaza ima posebno značenje. Radiološki aspekt daje nam smjernice za praćenje i liječenje bolesnika.

Ključne riječi: BRONHIOLITIS, VIRUSNI; INFEKCIJE RESPIRATORNOG SUSTAVA; RADIOGRAFIJA; DIJETE
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 54, No 4, listopad - prosinac 2010
Autori: F. Zalavani, R. Petrela, S. Dega, R. Lluka, E. Kola, I. Bakalli, A. Koja, K. Preza
Referenca rada:
DOI:

Opširnije