Što znamo o ranim sociokognitivnim obilježjima djece s pre/perinatalnim oštećenjem mozga?

U literaturi postoji mnogo podataka o kognitivnom i jezičnom razvoju djece s pre/perinatalnim očtećenjem mozga, ali vrlo malo o njihovom sociokognitivnom razvoju. Stoga je cilj ovog istraživanja bio ispitati rane socikognitivne sposobnosti djece s očtećenjem mozga i usporediti ih sa sociokognitivnim sposobnostima djece urednoga razvoja. Istraživanje je uključivalo 12-ero djece s peri/intraventrikularnim krvarenjem i/ili hipoksično-ishemijskim očtećenjem mozga te 12-ero djece bez neurorazvojnih čimbenika rizika, koja su bila uključena u čire neuropedijatrijsko, logopedsko i psiholočko praćenje. Djeca su opažana i snimana u interakciji sa svojim roditeljima u Laboratoriju za razvojnu neurolingvistiku, a metodom strukturiranog intervjua prikupljani su i podatci o djetetovom komunikacijskom ponačanju u svakodnevnim situacijama. Rezultati pokazuju da djeca s ranim mozgovnim očtećenjem imaju uredan obrazac razvoja socijalne kognicije, ali također i da u ranome razvoju nečto kasnije postižu miljokaze urednog sociokognitivnog razvoja.

Ključne riječi: PRENATALNA OŠTEĆENJA; INTRAKRANIJSKO KRVARENJE; SOCIOKOGNITIVNI RAZVOJ There is a great deal of data on the cognitive and linguistic development of children with pre/perinatal lesions of the brain in literature, but there has been little research into their socio-cognitive development. Therefore, the aim of this study was to assess early sociocognitive abilities in children with pre/perinatal brain lesions and compare the results with the sociocognitive abilities of children with typical development. The study included 12 children with peri-intraventricular haemorrhages and/or hypoxic-ischemic brain lesions (aged 12 months) and 12 children without neurodevelopmental risk who were involved in wider neuropediatric, speech and language and psychological follow-up. The children were assessed and recorded interacting with their parents in the Developmental Neurolinguistics Laboratory. Data regarding the child’s communicative behavior in everyday situations was gathered using structural interviews with the parents. The results indicate that children with early brain lesions show a normal pattern of development of social cognition but also that they reach the milestones of normal sociocognitive development somewhat later in early development. Descriptors: PRENATAL INJURIES; INTRACRANIAL HAEMORRHAGES; COGNITION
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 54, No 2, travanj - lipanj 2010
Autori: S. Šimleša, J. Ivšac Pavliša, M. Cepanec, V. Mejaški-Bošnjak, M. Ljubešić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije