Ishod simptomatske epilepsije kod djece s teškim oštećenjima mozga

Simptomatske epilepsije prema klasifikaciji pripadaju epilepsijama poznate etiologije (stoga se i zovu simptomatske ili sekundarne epilepsije).
Simptomatske epilepsije koje su određene prema lokalizaciji lezije sastoje se od skupine sindroma koji variraju individualno, a baziraju se uglavnom na semiologiji napadaja i drugih kliničkih karakteristika, kao i na anatomskoj lokalizaciji i etiologiji lezije. EEG snimka (u napadaju i između napadaja) može zavarati, kao i morfološki nalaz na neuroradiološkim prikazima lezija, ne moraju nužno biti identični s epileptogenom lezijom. Klinička slika napadaja i promatranje djeteta u cijelosti često daju vrlo vrijedne podatke o tome o kojoj je vrsti epilepsije riječ.Najčešće je prvi znak ili simptom najvažniji indikator napadaja i odakle napadaj potječe, dok je sve što za tim slijedi zapravo odraz širenja iz primarnog žarišta na cijeli mozak (temporalna epiepsija, frontalna, parijetalna, okcipitalna). Metode: Simptomatska generalizirana epilepsija, koja se najčešće javlja u dječjoj dobi, karakterizirana je generaliziranim napadajima s kliničkim i EEG napadajima. Može postojati samo jedan oblik, ali najčešće ima više tipova napadaja, uključujući mioklonizme, toničke i atoničke napadaje. Neuroradiološki znakovi su obično difuzni, specifični ili nespecifični za encefalopatiju.
Simptomatske generalizirane epilepsije sa specifičnim etiologijama su bolesti u kojima su epileptički napadaji najznačajniji ili najizraženiji čimbenik, a javljaju se u djece slične dobi, i u to su uključeni Aikardijev sindrom, lisencefalija-pahigirija, urođeni poremećaji metabolizma i sl. Retrospektivno smo analizirali dokumentaciju 52-je djece sa simptomatskom epilepsijom, kod kojih su se napadaji javili nakon 3. do 18. godine života. Dijagnozu simptomatske epilepsije smo postavili prema kliničkoj slici napadaja, EEG zapisu i neuroradiološkim nalazima. Opće kliničko stanje djece je također praćeno godinama (najmanje kroz 5 godina). Statičnu encefalopatiju koja je bila posljedica porođajne traume imalo je 66,5 % djece, (od toga je njih 50 % bilo prematurno, a ostala su bila terminska djeca s pre/peripartalnom asfiksijom). Od ostalih dijagnoza 1 dijete je imalo metaboličku bolest, 1 kongenitalnu malformaciju mozga, 1 politraumu s posljedičnom vigilnom komom. 2-je djece je imalo nespecifičnu dismijelinizaciju, 1 dijete je imalo tumor mozga. Može se reći da je najčešći poremećaj koji dovodi do epilepsije u dobi od 3 – 18 godina encefalopatija, uzrokovana hipoksično – ishemičnim incidentom, zatim su malformacije CNS-a i infekt. Kod sve djece su obavljene ultrazvučne i neuroradiološke pretrage. Od antiepileptičke terapije primijenili smo: valproat 53%, lamotrigin 10%, phenobarbiton 10%, okskarbamazepin 3% i karbamazepin u 6%. Iako je monoterapija zlatni standard za liječenje epilepsije, u naših bolesnika smo primijenili prosječno 2.4 AEL-a, jer pacijenti sa refrakternom epilepsijom rijetko kada dobro odreagiraju na samo jedan antiepileptik. Postoje indikacije da je kombinacija dvaju lijekova koji blokiraju natrijeve kanale manje učinkovita od kombinacije lijekova čija su ciljna mjesta djelovanja različita. Bol i hipertonus smo kupirali gabapentinom kod sve djece. Ishod: Epilepsija je u naših bolesnika samo jedan od simptoma teškog oštećenja mozga, s ostalim pratećim oštećenjima: smetnje guta nja, centralna neuropatska bol, težak stupanj mentalne retardacije, oštećenje senzorike – vid, sluh, cerebralna paraliza spastičnog tipa.
Od uvođenja AEL-a novije generacije, u kombinaciji s nekim od dobro znanih i provjerenih, imali smo znatno manji broj recidiva napadaja, kraćeg trajanja. Budući da su sva ta djeca institucionalizirana zbog svoje osnovne bolesti, te ne mogu boraviti kod kuće ni samostalno voditi brigu o sebi, smanjivanje broja napadaja znatno pridonosi njihovoj rehabilitaciji, tako da neki često s roditeljima mogu provoditi praznike i vikende.

Opširnije