Neurorazvojni ishod u djece sa cerebralnom paralizom

Cilj istraživanja: Glavni cilj ovog rada je ispitati neurorazvojni ishod u djece sa cerebralnom paralizom. Daljni ciljevi se odnose na ispitivanje korelacije između različitih vrsta perinatalnog oštećenja mozga i neurorazvojnog ishoda kao i mogućih razlika u neurorazvojnom ishodu s obzirom na vrijeme uključenja u program ranih intervencija. Ispitanici i metode: U prospektivnoj studiji praćeno je 12-ero djece (5 dječaka, 7 djevojčica) s perinatalnim oštećenjem mozga. Svi ispitanici obuhvaćeni ovim istraživanjem upućeni su na habilitacijski program Dnevnog centra „Mali dom Zagreb“. Perinatalna ozljeda mozga dokumentirana je medicinskom dokumentacijom i nalazima neonatalnog ultrazvuka. U prosječnoj dobi od 6 godine i 6 mjeseci obavljena je procjena motoričkog i vizualnog razvoja kao i procjena funkcionalnih sposobnosti. Rezultati: Svi ispitanici su pokazali jasna odstupanja u motoričkom razvoju i dodatna oštećenja vida, što je utjecalo na sposobnost brige o sebi, mobilnost i socijalno funkcioniranje. Dobiveni rezultati su također pokazali značajne razlike u neurorazvojnom ishodu s obzirom na vrstu perinatalnog oštećenja mozga i na vrijeme uključenja u program ranih intervencija. Zaključak: Rezultati upućuju na potrebu opsežnog habilitacijskog programa u tretmanu djece sa cerebralnom paralizom. Navedeni program zahtijeva aktivan pristup, koji treba uključivati facilitaciju normalnih pokreta i posturalnih postignuća, vizualnu, taktilnu i auditivnu stimulaciju te osigurati djetetu stabilno okruženje i emocionalnu potporu. Potrebna je daljnja kontinuirana procjena, kako bi se prepoznali daljnji problemi u neurorazvojnom ishodu ove djece te razvili odgovarajući habilitacijski programi.

Opširnije