Poremećaj manjka pažnje s hiperaktivošću - novo viđenje

U preglednom prikazu navode se teme: genetika , neuropsihologija i edukacijski aspekti poremećaja nedostatka pozornosti s hiperaktivnošću ( Attention –Deficit/ Hyperactivity Disorder –ADHD).U prvom dijelu preglednog prikaza žarište je na genetici i neuropsihološkim aspektima poremećaja, dok drugi dio pokriva edukacijske sadržaje kao što su školske intervencije,učiteljev pristup ADHD-u i ADHD u mlađih odraslih. ADHD se pokazao visoko nasljednim poremećajem i molekularno genetski pristup postaje glavno žarište istraživanja. Opisana su tri subtipa ADHD-a:predominantno nepažljivi tip,predominantno hiperaktivno / impulzivni tip i kombinirani tip. Izvršne funkcije su u žarištu neuropsihološkog poremećaja u ADHD-u.Izvršne funkcije odnose se na stupanj kontrole prosesa koji osobi omogućuju ponašanje usmjereno cilju.

Oštećenje inhibicije je također neuropsihološki poremećaj u ADHD-u. DESKRIPTORI: POREMEĆAJ POMANJKANJA PAŽNJE S HIPERAKTIVNOŠĆU – genetika, psihologija, liječenje; KOMORBIDITET; ŠKOLE
Ključne riječi:
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 42, No 1, siječanj-ožujak 1998
Autori: M. Pospiš
Referenca rada:
DOI:

Opširnije