Određivanje pH parcijalnog tlaka kisika i ugljičnog diokisa u kondenzatu izdaha djece s astmom

Cilj je bio odrediti pH, parcijalni tlak kisika (pO2) i ugljičnog dioksida (pCO2) u kondenzatu izdaha. Ispitano je 53-je djece (5-14 godina), svrstane u dvije skupine: djeca s umjerenom trajnom astmom (N=34) te klinički zdrava djeca (N=19). Djeci s astmom uzorkovana su dva uzorka kondenzata izdaha: jedan je nadslojen inertnim plinom argonom, a drugi je propuhan argonom. Vrijednosti pH bile su statistički značajno manje u djece s astmom (6,663±0,257) nego u kontrolnoj skupini (6,860±0,354). Djeca s astmom imala su statistički značajno veće vrijednosti pO2 (20,38±2,51 kPa) nego djeca kontrolne skupine (16,96±3,38), a vrijednosti pCO2 nisu se statistički značajno razlikovale. Vrijednosti pH i plinova značajno su se razlikovale, ovisno o argonizaciji uzorka. Ako postoji mogućnost da se pH i plinovi određuju odmah nakon uzorkovanja, uzorak kondenzata izdaha trebalo bi nadslojiti argonom, kako bi se spriječio utjecaj ambijetalnog zraka. Reproducibilnost i konačnu kliničku primjenu takvog načina pripreme i analize uzorka potrebno je još ispitati.
Ključne riječi: ASTMA – patofiziologija; KISIK – analiza; UGLJIČNI DIOKSID – analiza; pH; PARCIJALNI TLAK; TESTOVI DISANJA
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 53, No 1, siječanj - ožujak 2009
Autori: Ž. Vlašić, S. Dodig, I. Čepelak, D. Plavec, B. Nogalo, M. Turkalj, M. Raos, L. Zimić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije