Utjecaj niskofrekvencijskog zvuka na fizičke parametre ponašanja kod djece s neurološkim oštećenjima

Cilj istraživanja: Osnovni cilj ovog rada bio je ispititati utjecaje akustičkih podražaja na promjene u fiziološkom ponašanju djeteta s neurološkim oštećenjem. Prema kliničkim istraživanjima na području vibracijsko akustičke terapije (VAT) zvučni valovi niske frekvencije prenose se kroz senzoričke živčane putove i djeluju na središnji živčani sustav, motoneurone i endokrini sustav. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na skupini od 6-ero ispitanika (3 djevojčice i 3 dječaka) u dobi od 7 – 10 godina. Program se provodio u 14 tretmana (2 tretmana na tjedan u trajanju od 30 minuta). U funkciji evaluacije pratili su se fiziološki ponašanja. Obrada rezultata obavljena je primjenom programa INDIFF za pet definiranih varijabli: tjelesna temperatura, sistolički i dijastolički krvni tlak, srčani puls i amplituda pokreta. Evaluacija ove terapijske metode također je provedena kroz procjenu grubih motoričkih funkcija (GMFM-88). Rezultati: Dobiveni rezultati potvrđuju postavljenu hipotezu o utjecaju selektivnih akustičnih podražaja na induciranje neuroloških lančanih reakcija, što se ogleda u izvođenju voljnog pokreta i u doživljaju zadovoljstva i ugode kod subjekta.
Ključne riječi:
Kategorija: Sažetci
Broj: Vol. 52, No 3, srpanj - rujan 2008
Autori: A. Katušić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije