Primjene evociranih potencijala u dječjoj neurologiji

Evocirani potencijali su moždani odgovor na repetitivnu stimulaciju specifičnog živčanog puta. Cilj rada je prikazati područja primjene evociranih potencijala kratke latencije u dječjoj neurologiji i naša iskustva u ispitivanju slušnih (ABR),vidnih (VEP) i somatosenzornih (SSEP) evociranih potencijala. ABR primjenjujemo od 2000.godine za objektivnu audiometriju-dijagnostiku perifernih i centralnih oštećenja sluha.ABR se može primijeniti i u dijagnostici akustičkog neurinoma, tumora pontocerebelarnog kuta,stroka, neurometaboličkih i neurodegenerativnih bolesti te diferencijalnoj dijagnozi kome.VEP primjenjujemo od 2002. godine za dijagnostiku neurooftalmoloških oboljenja kod visokoneuroriziče djece, djece s cerebralnom paralizom, psihomotornom retardacijom, za dijagnostiku i praćenje demijelinizirajućih bolesti,Westovog sindroma. VEP se primjenjuje i u dijagostici i praćenju epilepsija, glavobolja, neurokutanih bolesti, neurometaboličkih i neurodegenerativnih bolesti. SSEP primjenjujemo posljednju godinu dana kod visokoneurorizične i cerebralno paralizirane djece, mioklonih epilepsija. SSEP se rabi u dijagnostici cerebrovaskularnih bolesti, epilepsije, neurodegenerativnih bolesti, u diferencijalnoj dijagnozi moždane smrti i monitoriranju funkcionalnog integriteta neuronalnih struktura tijekom operacije. Prema našem iskustvu evocirani potencijali su korisni za ranu dijagnostiku oštećenja vida i sluha, diferenciranje visokoneurorizične djece s vjerojatnim periventrikularnim oštećenjima, za dijagnostiku i praćenje demijelinizirajućih bolesti i Westovog sindroma. Rana dijagnostika indicira ranu habilitaciju.

Opširnije