Utjecaj prematuriteta na razvoj izgovornog sustava u djece

Jezik i govor pripadaju najsloženijim i najsavršenijim ljudskim sposobnostima, a različiti ih čimbenici mogu usporiti ili zaustaviti u razvoju. Jedan od najvažnijih neurorizičnih čimbenika je prijevremeno rođenje, posljedice se kojeg često očituju u govornojezič nim teškoćama.
Cilj rada bio je utvrditi razliku u učestalosti teškoća izgovora u skupini 34-ero prijevremeno rođene djece u dobi između 7 i 8 godina, u odnosu na njihove vršnjake rođene na termin (34-ero djece) te predvidljivost nekih perinatalnih značajki na razvoj izgovornog sustava .Sva su djeca ispitana testom artikulacije prema Vuletiću. Rezultati: u skupini prijevremeno rođene djece nađena je statistički značajno veća učestalost teškoća izgovora (38%) u odnosu na kontrolnu skupinu (23%). Prijevremeno rođena djeca imaju više sustavnih grješaka izgovora tipa sigmatizama i teškoće s većim brojem glasova od djece rođene na termin. U kontrolnoj skupini djece rođene u terminu češće su prisutne teškoće s jednim ili dva glasa (lambdacizam i rotacizam). Također je utvrđena značajna prediktivna vrijednost perinatalnih značajki – niže porođajne mase, kraćeg trajanja gestacije i nižih vrijednosti indeksa Apgar za razvoj izgovornog sustava. Autori upućuju na potrebu sustavnog ranog probira za govorno-jezične poremećaje, osobito perinatalno neurorizične djece i ranu govornu habilitaciju, kojom se mogu prevenirati ili ublažiti veći poremećaji izgovornog sustava.
Ključne riječi: ARTIKULACIJSKI POREME]AJI – dijagnostika, epidemiologija; NEDONOŠ]E
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 52, No 3, srpanj - rujan 2008
Autori: Z. Kolundžić, M. Lenček, A. Klarić-Šimić, H. Tesari
Referenca rada:
DOI:

Opširnije