Dijagnostičke mogućnosti video-elektroencefalografije i amplitudno - integrirane elektroencefalografije u ranoj dječjoj dobi

Glavni ciljevi tijekom nadzora bolesne novorođenčadi su sprječavanje ili bar umanjivanje oštećenje mozga te postizanje optimalnog neurorazvojnog ishoda. Elektroencefalografiju, kao odraz električne aktivnosti mozga, smatramo najpouzdanijom metodom u prepoznavanju moguće disfunkcije središnjeg živčanog sustava (tj. konvulzija) kao i u predviđanju ishoda. Najbolje praćenje novorođenčadi i male djece možemo postići služeći se kontinuiranim funkcionalnim monitoringom, ali dugotrajni EEG ima ograničenu dostupnost u mnogim centrima i zahtijeva interpretaciju iskusnog pedijatra-elekroencefalografista. Tako je amplitudno integrirana EEG (aEEG) tehnika za pojednostavljeni EEG monitoring s rastućim kliničkim potencijalom u neonatalnoj intenzivnoj njezi. Ovaj rad prikazuje literaturne navode i podatke iz našeg osobnog iskustva s dijagnostičkim mogućnostima obje metode, standardnim (digitalnim, uz video) EEG-om, kao i aEEG-om te upućuje na važnost upotrebe aparata nove generacije koje na ekranu, uz aEEG signal, prikazuju i standardni EEG za uspješnije otkrivanje konvulzija.
Ključne riječi:
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 52, No 3, srpanj - rujan 2008
Autori: D. Neubauer, D. Osredkar, D. Paro-Panjan, M. Derganc
Referenca rada:
DOI:

Opširnije