Kronične bolesti u djece i adolescenata - neke psihološke karakteristike

Broj kroničnih oboljenja u djece prilično je velik, i to zahtijeva aktivnu ulogu i prilagodbu svih uključenih u tijeku liječenja. Dugotrajnost procedura, specifične dijete i fizička aktivnost povećavaju psihološke probleme te populacije. U ovoj studiji služili smo se različitim psihometrijskim instrumentima radi evaluacije psiholoških karakteristika djece i adolescenata koji obolijevaju od cistične fibroze, juvenilnog reumatoidnog artritisa, dijabetesa melitusa i raka. Dobiveni rezultati su uspoređivani međusobno kao i s kontrolnom skupinom. Djeca sa cističnom fibrozom i ona s neurotičnim manifestacijama su agresivnija, dok su djeca s juvenilnim reumatoidnim artritisom i rakom anksioznija i depresivnija od kontrolne skupine. Profili osobnosti u adolescenata sa cističnom fibrozom i rakom imaju slične karakteristike, pokazujući Hs-D-Hy pikove. Manifestna depresija je nađena samo u skupini s rakom i rjeđe kod djece sa cističnom fibrozom. Profili dijabetičara pokazuju emocionalnu nestabilnost kao i neke psihopatološke crte. Općenito uzevši, psihološko funkcioniranje bolesne djece nije mnogo poremećeno. Multidisciplinarni timski rad je nužan, da bi se prebrodili određeni psihološki problemi i da bi se osigurala dobra kakvoća života.
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 52, No 2, travanj - lipanj 2008
Autori: N. Pop - Jordanova, S. Fustić, T. Zorčec
Referenca rada:
DOI:

Opširnije