Nazofaringealna kolonizacija i rezistencija streptococcus pneumoniae, moraxella catarrhalis i haemophilus influenzae u djece predškolske dobi s uputnom dijagnozom akutni otitis media

Nazofaringealna kolonizacija humanopatogenim bakterijama preduvjet je za razvoj akutnog otitisa media (AOM). Većina autora danas se slaže s mišljenjem da pozitivan bakteriološki nalaz iz obriska nazofarinksa (NF) ima klinički značaj. Ubrzani porast rezistencije ovih bakterija na antibiotike komplicira dosadašnju empirijsku terapiju ovih infekcija u mnogim zemljama. Cilj ovog istraživanja bio je odrediti učestalost i rezistenciju pojedinih patogenih izolata iz obriska NF-a djece predškolske dobi s uputnom dijagnozom rhinopharyngitis acuta i AOM. Cilj istraživanja bio je i pokazati da dosadašnja preporučena empirijska terapija ovih infekcija amoksicilinom nije bakteriološki opravdana. Od ukupnog broja obrisaka NF-a (1229), 468 uzoraka bilo je bakteriološki pozitivno (38,08%). Od ukupnog broja pozitivnih nalaza u 40,60% izoliran je pneumokok, u 40,17% M. catarrhalis, u 15,17% H. influenzae, a u 4,06% izolirani su BHS-A, C ili G. Rezultati našeg istraživanja pokazuju da je najviša rezistencija najčešćeg izolata - pneumokoka bila na penicilin i amoksicilin (37,37%). Empirijska terapija određene infekcije određenim antibiotikom moguća je samo ako rezistencija najčešćeg uzročnika na taj antibiotik u određenoj populaciji ne prelazi 15%. Zaključak ovog istraživanja je da u empirijskoj terapiji navedenih infekcija u našoj regiji više nije mjesto penicilinu ni amoksicilinu.
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 52, No 2, travanj - lipanj 2008
Autori: Z. Trischler-Čeke, D. Bandić, M. Planinić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije