Vrijednosti tjelesnih masa i visina bjelovarske predškolske djece

Rast je proces kvantitativnog povećanja veličine dimenzija i mase jedinke u cjelini, kao i pojedinih njezinih dijelova.Točna i višestruka mjerenja visine i mase, dopunjena mjerenjem opsega glave, stanja uhranjenosti, denticije i koštane zrelosti daju uvid u rast i razvoj djeteta. U razdoblju od 1991. do 1995. godine prilikom zdravstvenih pregleda predškolske djece prikupljeni su podaci o tjelesnoj visini i masi 494 dječaka i 451 djevojčice iz općine Bjelovar u dobi od jedne, jedne i pol, tri i pol i četiri godine. Obradom podataka određene su aritmetičke sredine tjelesnih visina i masa s pripadajućim standardnim devijacijama, centilne vrijednosti tjelesnih visina i masa, krivulje visine i mase te je učinjena usporedba sa zagorskom djecom dobi jedne i jedne i pol godine. Standardi rasta za masu i visinu pojedinih sredina mijenjaju se tijekom vremena zbog sekularnog prirasta i djelovanja drugih vanjskih čimbenika, pa je potrebno raspolagati novim podacima radi pravilnog određivanja položaja pojedinačnog rezultata unutar te skupine, ali i daljnjeg praćenja sekularne akceleracije.
UVOD
Rastom označavamo promjene ve<->ličine tkiva, organa i cijelog organizma koje nastaju umnožavanjem stanica i povećanjem međustanične tvari. Tjelesni je razvoj složeniji pojam i obuhvaća kvalitativne promjene tkiva, organa i cijelog organizma u strukturnome i funkcionalnom smislu (1). Pojedini vidovi rasta i razvoja nisu međusobno neovisni, nego se vrlo tijesno prepleću odražavajući međudjelovanje nasljednih, genetskih faktora na jednoj strani i stečenih (intrauterinih i postnatalnih), okolinskih faktora na drugoj strani (2). U novijoj medicinskoj literaturi opisuje se utjecaj brojnih čimbenika na rast: bolesti i anomalija (VUR, rascjep usne, česte dijareje, hormonalni poremećaji, KRI, astma, leukemije, IDDM) (3-12), operativnih zahvata (13), prehrane (14, 15), prekida dojenja (16), bolesti majke (17), ponašanja i navika majke (18, 19), visine roditelja (20-22), etničkog podrijetla roditelja (21, 23), geografskog podneblja (24-27), sezonskih varijacija (27), socijalno-ekonomskih faktora (20, 21, 28).
Najjednostavniji način praćenja rasta je određivanje tjelesne visine i mase. Odmah moramo dodati da je taj način ograničene vjerodostojnosti te da preciznije podatke dobivamo ako mjerenje tjelesnih dimenzija (tjelesne visine, opsega glave, opsega prsnog koša, raspona ruku) i ukupne mase tijela (najčešće izražene kao djetetova tjelesna masa) upotpunimo određivanjem međusobnih odnosa dijelova tijela (odnos između veličine glave, trupa i ekstremiteta, odnos između gornje i donje polovice tijela, visina pri sjedenju, odnos raspona ruku prema tjelesnoj visini). Čak i djeca iste etničke pripadnosti koja žive unutar iste države, ali u različitim pokrajinama, mogu pokazivati statistički značajne razlike u tjelesnoj visini i masi za istu dob (24, 27). Standardi rasta za normalnu masu i visinu u nekim sredinama postoje već pedeset godina. Zbog sekularnog prirasta i drugih vanjskih čimbenika oni ne odražavaju današnju stvarnost u određenim etničkim, genetičkim i socijalno-ekonomskim skupinama (29). Stoga je potrebno raspolagati novim podacima o tjelesnim visinama i masama pojedinih dobnih skupina djece određenog područja.
Cilj nam je bio prikupiti i obraditi podatke o tjelesnim visinama i masama bjelovarske djece dobi jedne, jedne i pol, tri i pol i četiri godine. Smatramo da su ti podaci važni radi mogućnosti uspoređivanja s vrijednostima tjelesnih visina i masa djece iz drugih područja Hrvatske, kao i vrijednostima tjelesnih visina i masa djece bjelovarskog područja u idućim razdobljima.
ISPITANICI I METODE
Studija obuhvaća razdoblje od 1991. do 1995. godine, tijekom kojeg smo prikupili podatke o tjelesnim visinama i masama bjelovarske predškolske djece. Podatke za djecu dobi jedne godine prikupili smo na mjesečnim zdravstvenim pregledima. Nakon godine dana života djeteta mjerenje tjelesne visine i mase bilo je vezano uz prethodne preglede prilikom redovitog cijepljenja. Tako su dobiveni podaci o vrijednostima tjelesnih visina i masa djece u dobi jedne i pol i tri i pol godine. Podaci za skupinu djece od četiri godine dobiveni su prilikom sistematskog pregleda djece prije upisa u vrtić. Ukupno je ispitivanjem obuhvaćeno 945-oro djece, 451 djevojčica i 494 dječaka. To su sva registrirana djeca, s područja Bjelovara, koje su u trenutku studije imala navršenih godinu, godinu i pol, tri i pol i četiri godine života, uz moguće odstupanje od mjesec dana. U skupini djece od godine dana bilo je 98 djevojčica i 142 dječaka, u dobi od jedne i pol godine 107 djevojčica i 129 dječaka, u dobi od tri i pol godine 108 djevojčica i 102 dječaka, a u dobi od 4 godine 138 djevojčica i 126 dječaka. Tjelesna masa mjerena je na vagi tipa M 130, a visina antropometrom na toj istoj vagi. Djeca su vagana u donjem rublju. Pri mjerenju visine stopala, gluteusi i skapule bili su priljubljeni uz mjerilo, a glava je postavljena tako da se postigla vodoravna crta između donjeg ruba orbite i gornjeg ruba vanjskog meatusa (1).
REZULTATI
Na tablici 1 navedene su aritmetičke sredine tjelesnih visina i masa dječaka i djevojčica u dobi od jedne, jedne i pol, tri i pol i četri godine. Pripadajuće standardne devijacije navedene su u posebnim stupcima. Analizirajući rezultate mjerenja tjelesnih masa bjelovarske predškolske djece prema dijelovima standardne devijacije, našli smo rezultate navedene na tablici 2. Prikaz centila tjelesnih visina i masa bjelovarske predškolske djece (tablica 3) omogućava nam da odredimo položaj pojedinačnog rezultata unutar grupe. Krivulje masa dječaka i djevojčica (slika l a) gotovo su paralelne. Tijek krivulja masa je najstrmiji do dobi od jedne i pol godine, nakon toga nešto blaži i još blaži nakon tri i pol godine. Krivulja visina (slika 1 b) pokazuje pravilan tijek s usporenjima izrazitijim porastom dobi. Između krivulja visine djevojčica i dječaka nema značajnih razlika. Na slikama 2 a i 2 b te 3 a i 3 b prikazane su razlike tjelesnih visina i masa bjelovarske i zagorske djece dobi jedne i jedne i pol godine.
RASPRAVA I ZAKLJUČAK
Pregledavajući dostupnu literaturu, nismo našli rad koji obrađuje vrijednosti tjelesnih visina i masa predškolske djece bjelovarskog područja. Smatramo da su ti rezultati korisni ne samo radi procjene mjesta pojedinačnog rezultata unutar skupine već i radi praćenja sekularne akceleracije na ovom području. U svom radu utvrdili smo da je aritmetička sredina tjelesnih visina dječaka dobi jedne godine 76,88 cm i masa 10,7 kg, a djevojčica 75,56 cm i 10,02 kg. Za skupinu dječaka dobi jedne i pol godine aritmetička sredina tjelesnih visina iznosi 82,8 cm i masa 12,08 kg, a za djevojčice 81,2 cm i 11,6 kg. Aritmetička sredina tjelesnih visina dječaka dobi tri i pol godine iznosi 101,17 cm, u dobi četiri godine 103,88 cm, a za djevojčice dobi 3,5 godina ona iznosi 101,15 cm i za dob četiri godine 103,06 cm. Za tjelesnu masu aritmetička sredina dječaka u dobi tri i pol godine iznosi 16,64 kg, s četiri godine 17,31 kg, a za djevojčice u dobi tri i pol godine 16,53 kg i za četiri godine 16,91 kg. Dali smo prikaz rezultata tjelesnih masa naše djece prema dijelovima standardne devijacije kako bi se bolje vidio intenzitet grupiranja rezultata oko aritmetičke sredine. Prikaz ima samo orijentacijsku vrijednost jer eventualni zaključci o uhranjenosti mogu se donositi samo na temelju distribucije relativne mase ili mase za visinu. Vrijednosti tjelesnih visina na pedesetom centilu za dječake iznose 75,95 cm (1 god.), 82,17 cm (1,5 god.), 100,39 cm (3,5 god.), 103,76 cm (4 god.), a za djevojčice 74,26 cm (l god.), 80,19 cm (1,5 god.), 100,31 cm (3,5 god.), 102,28 cm (4 god.). Vrijednosti tjelesnih masa na pedesetom centilu za iste dobne skupine su kod dječaka: 10,65 kg, 12,14 kg, 16,33 kg i 17,15 kg, a kod djevojčica 9,9 kg, 11,44 kg, 16,05 kg i 16,72 kg. Sva djeca koja se masom, visinom ili opsegom glave nalaze ispod 5. ili iznad 95. centila zahtijevaju kliničku obradu (29). Poznato je da djeca najbrže rastu u prvoj godini života. U dobi od oko pet mjeseci dojenče udvostruči masu koju je imalo pri rođenju, a u dobi od dvanaest mjeseci je utrostruči. Tjelesna visina mu se poveća za oko 25 cm (2). Kasnije se izmjenjuju razdoblja bržeg rasta u visinu i razdoblja većeg prirasta mase. Između druge i četvrte godine dijete izrazitije dobiva na masi, a od četvrte do sedme godine izraženiji je rast u visinu (1). Na promatranom uzorku bjelovarske predškolske djece zamjećujemo da su krivulje mase dječaka i djevojčica paralelene. Djeca su najviše dobivala na masi u dobi od jedne i jedne i pol godine. Krivulja ima blaži tijek u razdoblju jedne i pol do tri i pol godine i još blaži u razdoblju tri i pol do četiri godine. Prateći krivulje visina dječaka i djevojčica zamjećujemo da se one gotovo preklapaju za razdoblje od tri i pol do četiri godine, dok su u početnom razdoblju (jedna do jedne i pol godine) paralelne, s višim vrijednostima kod dječaka. I kod ove krivulje vidimo strmiji tijek u prvom razdoblju (jedna do jedna i pol godina), a najblaži u dobi tri i pol do četiri godine. Velika je važnost redovitog mjerenja mase i visine, kao i njihova registriranja na krivuljama rasta kako bi se rano otkrila odstupanja od normalnih vrijednosti ili u brzini rasta. Krivulje rasta zdravog djeteta, odnosno njihov smještaj na odgovarajućim centilnim krivuljama normalne distribucije obično je konstantan i svaka uočljiva promjena odražava bolest, poremećaj prehrane ili psihosocijalne teškoće (29). Vrijednosti tjelesnih visina i masa bjelovarske djece dobi jedne i jedne i pol godine usporedili smo s visinama i masama zagorske djece iste dobi (30). U dobi od jedne godine bjelovarski dječaci su u prosjeku niži od zagorskih za 1,62 cm i lakši za 0,10 kg. Djevojčice su niže za 0,94 cm i lakše za 0,08 kg. U dobi od jedne i pol godine bjelovarski dječaci su niži za 1,20 cm i teži za 0,38 kg, djevojčice su više za 0,20 cm i lakše za 0,60 kg. U objašnjenju tih razlika treba razmotriti ulogu različitog nacionalnog sastava stanovništva, razlika u klimi, sociokulturnih, ekonomskih i drugih razlika (31). Na porast tjelesne visine i mase u predškolskoj dobi utječu brojni faktori što uvjetuje značajne razlike između populacija koje žive u različitim podnebljima. Upravo zbog toga smatrali smo vrijednim utvrditi vrijednosti tjelesnih visina i masa bjelovarske predškolske djece. Dobiveni rezultati služe za određivanje položaja pojedinačnog rezultata unutar populacije, kao i za praćenje sekularne akceleracije.
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 42, No 2, travanj - lipanj 1998
Autori: M. Čatipović, T. Miklić, B. Čabrić, G. Bobonj, V. Žnajder
Referenca rada:
DOI: