Feokromocitom – prikaz pacijenta

Prikazan je slučaj feokromocitoma desne nadbubrežne žlijezde u 13-godišnjeg dječaka koji je hospitaliziran radi hipertenzivne krize. Heteroanamnestički smo doznali za dugotrajuće glavobolje, gubitak tjelesne težine, učestala preznojavanja uz polidipsiju i poliuriju. Dijagnoza je postavljena na temelju povišenih vrijednosti kateholamina u urinu, a tumor je lokaliziran ultrazvučno, magnetskom rezonancom (MR-om) te I131-metajodobenzilgvanidin (I131-MIBG) scintigrafijom. Zadovoljavajuća kontrola hipertenzije postignuta je kombinacijom blokatora alfa i beta-adrenergičkih receptora te ACE inhibitora, nakon čega je učinjena desnostrana torakofrenolaparotomija i adrenalektomija, bez većih intraoperativnih i postoperativnih komplikacija. Dječak se prati klinički i laboratorijski, a nalazi za sada upućuju na izlječenje.
Ključne riječi:
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 47, No 4, listopad - prosinac 2003
Autori: L. La Grasta Sabolić, G. Stipančić, T. Lukanović, K. Kondža, Z. Novotny, N. Karapandža
Referenca rada:
DOI: