Neurogeni mokraćni mjehur u djece – naša iskustva

Neurogena disfunkcija donjeg mokraćnog sustava predstavlja rizik za oštećenje bubrežne funkcije. Urodinamska ispitivanja omogućila su nam bolje razumijevanje patofiziologije ovih poremećaja i rano otkrivanje čimbenika rizika za oštećenje gornjeg mokraćnog sustava. Odmah nakon postavljanja sumnje na neurogeni poremećaj nužna je kompletna obrada. Glavni ciljevi liječenja i praćenja su očuvanje bubrežne funkcije, a nakon školske dobi i socijalno prihvatljiva kontinencija. U ovom radu prikazujemo urodinamske osobine kod 52 djece s neurogenim mokraćnim mjehurom. Čak 26 (50%) naših pacijenata imalo je najteži oblik neurogenog mjehura karakteriziranog hiperrefleksijom i dissinergijom detruzora i sfinktera, a 15 djece (28,8%) hiperrefleksiju sfinktera uz hiporefleksiju detruzora. Kod ove dvije skupine djece čest je vezikoureteralni refluks (57,7%, odnosno 26,7%) i febrilne upale mokraćnog sustava (77%, odnosno 53,3%). Čak i kod djece s blažim urodinamskim poremećajima, tipa hiporefleksije sfinktera uz hipo ili hiperrefleksiju detruzora, moguća je tijekom djetinjstva promjena urodinamskog obrasca i stoga je nužno redovito praćenje.
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 47, No 4, listopad - prosinac 2003
Autori: A. Cvitković Kuzmić, M. Bastić, Z. Bahtijarević, I. Fattorini
Referenca rada:
DOI: