Kawasakijeva bolest - bolesnici liječeni u Klinici za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević" od 1995. - 2002. god.

U razdoblju od siječnja 1995. do prosinca 2002. u Klinici za infektivne bolesti liječeno je 38 bolesnika s Kawasakijevom bolesti (KB). Liječeno je 25 dječaka i 13 djevojčica (odnos među spolovima 1,92:1), a medijan dobi u vrijeme postavljanja dijagnoze je bio 22 mjeseca. Najmlađa bolesnica bila je stara 141 dan. Srednja vrijednost sedimentacije eritrocita u trenutku hospitalizacije je iznosila 58 mm/1. sat, a srednja vrijednost C reaktivnog proteina 89 mg/L. Klinički kriteriji po učestalosti javljanja su bili vrućica (38/38), osip (37/38), promjene u ustima i na usnama (37/38), konjunktivitis (35/38), promjene na okrajinama (33/38), limfadenitis vrata (33/38). Svi bolesnici su primali acetilsalicilnu kiselinu (ASK), a 31/38 bolesnika i visoke doze intravenoznog imunoglobulina. U jednog bolesnika zabilježen je neuspjeh terapije imunoglobulinima. Aneurizma koronarnih arterija pronađena je u 2/38 bolesnika, a perikardni izljev su imala 3/38 bolesnika. Prvi ultrazvuk srca prosječno je učinjen 11 dan bolesti (medijan 10 dan). Smetnje provođenja na EKG-u je imalo 8/38 bolesnika. Svi su bolesnici izlječeni bez posljedica.
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 42, No 2, travanj - lipanj 1998
Autori:
Referenca rada:
DOI: