Najnovije spoznaje na molekularnom području i terapijski pokusi kod poremećaja metabolizma glikogena i lipida u mišićima

Nekoliko poremećaja metabolizma glikogena utječe na skeletne mišiće, a dosad je prepoznato 13 različitih enzimskih defekata. Prevladavajući znakovi glikolitičkih poremećaja i deficijencije fosforilaze su netolerancija na tjelesnu aktivnost (engl. exercise intolerance), grčevi i mioglobinurija. Za deficijenciju acidne maltaze (engl. acid maltase deficiency) kod dojenčadi karakteristična je kardiomegalija, dok su glavni klinički znakovi deficijencije acidne maltaze kod mladeži i odraslih slabost u udovima i respiratorna insuficijencija. U odnosu na glikogenezu tipa II provodi se terapijski pokus sa zamjenom rekombinantne alfa-glukozidaze što je imalo dobar rezultat u dojenačkom obliku poremećaja. Postojeća terapija AMD-a kod odraslih temelji se na prehrani (visokoproteinska dijeta), ali za budućnost se priprema jedan pokus zamjene enzima.
Za pacijente s miopatijom pohranjivanja lipida (engl. lipid storage myopaty - LSM) tipična je inhibirana beta oksidacija i povećani intramiocelularni sadržaj masti. Većina enzimskih defekata vezana je za prijenos masnih kiselina u mitohondrijima beta-oksidacije kao što je karnitinska palmitil transferaza, acil-CoA transferaza veoma dugačkog lanca, trifunkcijski enzim, acil-CoA transferaza srednjeg i kratkog lanca. LSM karakterizira slabost u mišićima, mioglobinurija i netolerancija na tjelesnu aktivnost. Primarna karnitinska insuficijencija je autosomni recesivni poremećaj koji karakterizira povratna hipoketotična hipoglikemija i kardiomiopatija. Kod tih je pacijenata mutiran jedan gen koji kodira za visoki afinitet karnitinskog transportera OCTN2. Dodavanje karnitina predstavlja učinkovit tretman i mijenja tijek dilatativne kardiomiopatije. Metaboličke miopatije prouzročene su nemogućnošću mišića da iskoristi gorivo: tj. masne kiseline, glikogen ili glukozu.
Ključne riječi:
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 47, No 2, travanj-lipanj 2003
Autori: C. Angelini
Referenca rada:
DOI: