Tjelesne minor anomalije u zdrave i mentalno nedovoljno razvijene djece

Prevalencija tjelesnih minor anomalija istraživana je u uzorku od 109-ero mentalno nedovoljno razvijene djece (MNR) (65 dječaka i 44 djevojčice), a za usporedbu je ispitana skupina od 246-ero zdrave školske djece (123 dječaka i 123 djevojčice) u dobi od 8 do 12 godina. Uspoređen je broj nađenih minor anomalija po djetetu (W1) i njihov težinski skor prema Waldropu (W2) u zdrave i MNR djece. Utvrđen je veći broj minor anomalija po djetetu u MNR djece. U skupini MNR djece prevladavali su oni sa 4 i više anomalija (56,9%), dok je u zdrave djece samo 7,7% imalo 4 ili više anomalija. Visoka vrijednost težinskog skora (W2) od 5 ili više utvrđena je u 36,7% MNR djece, a niti u jednog ispitanika kontrolne skupine. Razlike između MNR i zdrave djece u prosječnoj vrijednosti broja minor anomalija po osobi (W1) i prosjeku težinskog skora (W2) bile su značajne. Prosječna vrijednost broja minor anomalija po osobi (W1) za MNR djecu bila je 3,65 a 1,7 za zdravu djecu. Prosječna vrijednost težinskog skora (W2) za MNR djecu bila je 3,82, a za zdravu 1,46. Dobiveni rezultati upućuju na to da su tijekom ranog razvoja u MNR djece djelovali zajednički etiološki čimbenici koji dovode do tjelesnog i mentalnog poremećaja. Nalaz visoke zastupljenosti multiplih minor anomalija u MNR djece upućuje na značajnu ulogu genetskih čimbenika u etiologiji temeljnog poremećaja u skupini analizirane djece.
Ključne riječi:
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 46, No 4, listopad - prosinac 2002
Autori: Z. Ulovec, Z. Šošić, I. Škrinjarić, J. Jukić
Referenca rada:
DOI: