Čimbenici rizika za kardiovaskularne bolesti u školske djece

Cilj rada je bio utvrditi učestalost povišenog krvnog tlaka i zastupljenost čimbenika rizika za kardiovaskularne bolesti u učenika petih i osmih razreda osnovne škole te prvih razreda srednje škole s područja općine Maksimir grada Zagreba. Sistematskim pregledom obuhvaćeno je 2350-ero učenika, 1225 djevojaka (52,1%) i 1125 mladića (47,9%). Povišen arterijski tlak imalo je 111-ero (4,7%) ispitanika, u petom razredu 16-ero učenika (2,9%), u osmom razredu 27-ero učenika (4,4%) i u prvom razredu srednje škole 68-ero učenika (5,7%). Jedan ili više čimbenika rizika u obiteljskoj anamnezi ima od 29,6% do 56,2% učenika u rizičnoj skupini, od 0 do 26,5% učenika u kontrolnoj skupini. Ispitanici s povišenim krvnim tlakom u svim dobnim skupinama imaju značajno veću zastupljenost obiteljskih čimbenika rizika. Jedan ili više čimbenika rizika u osobnoj anamnezi ima od 35,3% do 43,8 % učenika u rizičnoj skupini, a 11,1% do 25,0% učenika u kontrolnoj skupini. Tjelesno neaktivnih je od 72,1% do 88,9% učenika u rizičnoj skupini, a 66,7% do 81,3% učenika u kontrolnoj. Povišen indeks tjelesne mase ima od 29,6% do 56,3 % učenika rizične skupine, a 14,8% do 25,0% učenika s normalnim krvnim tlakom. Pri rutinskom radu u školskoj medicini moguće je prepoznati određeni broj djece sa čimbenicima rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti. Programe prevencije i zdravstveni odgoj, međutim, treba provoditi ne samo s prepoznatom rizičnom populacijom nego sa cjelokupnom populacijom, jer čimbenike rizika ponekad nije moguće prepoznati ili se kasnije pojavljuju, odnosno ispoljavaju.
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 46, No 4, listopad - prosinac 2002
Autori: T. Čavlek, V. Mandac, N. Perković, K. Gršić
Referenca rada:
DOI: