Artroskopije gležnja u djece i adolescenata

U današnje je vrijeme artroskopija gležnja uobičajen zahvat, a njihov broj kontinuirano raste. Ciljevi ovog istraživanja bili su utvrditikoliki je udio artroskopija gležnja u djece i adolescenata u ukupnom broju artroskopskih zahvata na gležnju te utvrditi postoji li razlikau postotnom udjelu dijagnoza radi kojih se činila artroskopija gležnja između skupine djece i adolescenata i skupine odraslihosoba. Pretraživanjem operacijskih protokola Klinike za ortopediju KBC-a Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pronađenoje da je u petogodišnjem razdoblju u 533-je bolesnika učinjena artroskopija gležnja, a 90-ero od njih je u trenutku zahvatabilo mlađe od 18 godina. Medicinsku dokumentaciju, koja je bila dostupna u elektroničkoj i papirnatoj bazi podataka Klinike zaortopediju, pregledao je liječnik koji nije sudjelovao u njihovom liječenju. U pedijatrijskoj populaciji bolesnika indikacija za artroskopskizahvat najčešće je postavljena ili radi sindroma anterolateralnog sraza ili radi koštano-hrskavičnog oštećenja kupole talusa,dok je u odraslih to bio sindrom prednjeg sraza. U svih je 90-ero ispitanika operacijski zahvat protekao bez komplikacija. U ranomposlijeoperacijskom praćenju zamijećene su samo dvije komplikacije. S obzirom na rezultate ovog istraživanja možemo zaključiti daje artroskopija gležnja pouzdana i učinkovita operacijska metoda liječenja različitih ozljeda i oštećenja gležnja u djece i adolescenata.Pritom valja istaknuti da su u toj populaciji bolesnika vodeće indikacije različite od vodećih indikacija u odraslih bolesnika.
Ključne riječi: ARTROSKOPIJA, GLEŽANJ, DJECA, ADOLESCENTI

Kategorija: -> Nekategorizirano
Broj: Vol. 62, No 3, srpanj - rujan 2018
Autori: Damjan Dimnjaković, Krešimir Tućin, Tomislav Smoljanović, Ivan Bojanić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2018;62:121-6
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2018.17

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.