Školske zdravstvene službe u Flandriji: nova koncepcija

Flamanske školske zdravstvene službe (The Flemish School Health Services - SHS) sastoje se, od donošenja Zakona iz 1964.godine, od preventivne zdravstvene mreže, unutar koje je Zdravstvena skrb za mladež do nedavno provođena u školske djece (3 do 19 godina). Psiho-medicinsko-socijalne (PMS) službe osigurale su za istu ciljanu skupinu, ali velikim djelom odvojeno organiziranu potporu na razini psihološkog i socijalnog funkcioniranja, učenja i studiranja te procesa izbora studija. Za stvarnu je viziju savjetodavnog rada sa učenicima, kako sa socijalno-medicinskog, tako i sa psihološko-pedagoškog stajališta, potrebno integrirati obje službe u jednu transparentnu i prepoznatljivu strukturu. Osnivanjem Centara za savjetodavni rad s učenicima (Pupil Guidance Centres - PGC), Flamanska uprava za zdravstvo (Flemish Health Administration) je pokušala udovoljiti ovom novom izazovu.
Osnovne zamisli za funkcioniranje ovih novih centara su:
- Zdravlje i dobrobit učenika je od osnovne važnosti;
- Rad je načelno orijentiran na potražnju, kod čega iznimku predstavlja osnovni program preventivne zdravstvene skrbi;
- Posebna se pozornost posvećuje rizicima i rizičnim skupinama;
- Cilja se na djelovanje u susjedstvu škola;
- Savjetodavni rad se temelji na interdisciplinarnoj suradnji i mrežnom povezivanju.

Uz osnivanje Centara za savjetodavni rad s učenicima, osuvremenjen je i opći program preventivne zdravstvene skrbi za djecu školske dobi. Centri za savjetodavni rad s učenicima rade od 1. rujna 2000. godine, a nove se funkcije, uz probni rok od tri godine, postupno primjenjuju.
Ključne riječi:
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 46, No 4, listopad - prosinac 2002
Autori: K. Hoppenbrouwers
Referenca rada:
DOI: