Pristup predškolskom djetetu s ponavljajućom sipnjom – kada postaviti dijagnozu astme i kako liječiti bolesnika?

Sipnja je jedan od najčešćih respiratornih simptoma u predškolskoj dobi. U većine djece sipnja je vezana isključivo za virusne infek cijegornjih dišnih putova i s vremenom je prolazna, no trećina djece s ponavljajućom sipnjom ima postavljenu dijagnozu astme uškolskoj dobi. Prema smjernicama stručnih društava ponavljajuća sipnja se u predškolskoj dobi najčešće klasifi cira u fenotipove,ovisno o učestalosti simptoma i njihovoj povezanosti s određenim okidačima. Upalna patogeneza fenotipova sipnje u predškolskojdobi zasad nije poznata, ali vjerojatno je riječ o različitim upalnim mehanizmima. Većina djece s ponavljajućom sipnjom u predškolskojdobi može se liječiti samo bronhodilatatorima. Prema smjernicama Europskog respiratornog društva protuupalnu terapijutreba započeti u bolesnika koji imaju učestale simptome i tešku kliničku sliku. Mjerenje objektivnih parametara kao što su plućnafunkcija i hiperreaktivnost dišnih putova otežano je zbog nesuradnje, tako da je uvođenje terapije i dobar klinički odgovor vjerojatnonajpouzdaniji put za dijagnozu astme. U ovom trenutku ne postoje strategije liječenja koje bi modifi cirale tijek bolesti i spriječilerazvoj perzistentne sipnje odnosno astme.
Ključne riječi: astma, sipnja, fenotip
Kategorija: -> Nekategorizirano
Broj: Vol. 61, No 4, listopad - prosinac 2017
Autori: Iva Mihatov Štefanović, Renata Vrsalović, Biserka Čičak, Tatjana Lesar, Rebeka Ribičić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2017;61:163-8
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2017.23

Opširnije