Slikovne metode kod osteogenesis imperfecta

Osteogenesis imperfecta (OI) je nasljedni genetički poremećaj koji nije povezan sa spolom, a ima koštane i ne-koštane manifestacije.Fenotipska obilježja i način nasljeđivanja, klinička obilježja i radiografski nalazi čine osnovu za danas prihvaćeni sustav klasifi kacijeOI. Opisuje se antenatalna i postnatalna dijagnostika ove bolesti pomoću različitih radiografskih metoda (radiografi ja, ultrazvuk,kompjutorizirana tomografi ja i magnetska rezonancija), uz analizu znakovitih pojavnosti koštanih i drugih deformacija. Osobitekoštane manifestacije OI ilustrirane su tipičnim primjerima. Na koncu se nalazi komentar autora o diferencijalnoj dijagnostici kod OI.
Ključne riječi: osteogenesis imperfecta, radiografi ja, slikovne metode
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 61, No 3, srpanj - rujan 2017
Autori: Igor Borić, Renata Prpić Vuković
Referenca rada: Paediatr Croat. 2017;61:122-8
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2017.17

Opširnije