Dječji pravobranitelj u zaštiti dječjih prava

U radu se iznosi pregled razvoja ideje o dječjem pravobranitelju, od njenih začetaka u skandinavskim zemljama do današnje situacije, s primjerima pojedinih europskih zemalja, i u Hrvatskoj, gdje je u pripremi donošenje zakona o dječjem pravobranitelju, kojim će biti regulirano osnivanje i rad posebnog samostalnog Ureda pravobranitelja za djecu. Temelj za osnivanje takvog ureda su odredbe Konvencije UN o pravima djeteta iz 1989. godine, koje obvezuju zemlje potpisnice te Konvencije, i preporuke njena Povjerenstva za prava djeteta, u kojima se sugerira osnivanje nacionalnih ureda dječjeg pravobranitelja, na temelju zakona, kao najnapredniji oblik zaštite dječjih prava.
Ključne riječi:
Kategorija: Zaštita djeteta
Broj: Vol. 42, No 2, travanj - lipanj 1998
Autori:
Referenca rada:
DOI: