Kakvoća života povezana sa zdravljem u djece sa cerebralnom paralizom

Cilj ove studije bio je da se utvrdi kakvoća života povezana sa zdravljem u djece sa cerebralnom paralizom (CP) u odnosu na zdravu djecu, prema izvješću djece i njihovih roditelja. Studijom presjeka obuhvaćeno je 65-ero djece sa CP-om i jedan od njihovih roditelja, prosječne dobi izražene kao medijan 8,9. Kontrolna skupina je sastavljena metodom slučajnog odabira, a sačinjavalo ju je 80-ero ispitanika (medijan dobi 9,5). Za procjenu kakvoće života povezane sa zdravljem u djece sa CP-om primijenjen je upitnik PedsQLTM koji uključuje izvješće djeteta za određenu kronološku dob i izvješće roditelja. Ova je studija pokazala da je kakvoća života u djece sa CP-om značajno slabija u odnosu na njihove zdrave vršnjake u ispitivanim segmentima s gledišta samih ispitanika i njihovih roditelja. Subjektivnu procjenu kakvoće djetetova života trebaju obavljati svi profesionalci koji se bave djecom, a dobivene informacije primjenjivati pri izradi individualnih programa u obrazovanju i zdravstvu. Informacije o kakvoći djetetova života dobivene od roditelja treba iskoristiti u kliničkoj praksi i pri izradi programa za unapređenje psihosocijalnog zdravlja.
Ključne riječi: cerebralna paraliza; dijete
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 60, No 1, sječanj - ožujak 2016
Autori: A. Glinac, L. Matović, A. Delalić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2016;60:1-8
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2016.1

Opširnije