Učestalost hipertenzije i kardiovaskularnih rizika u djece s ožiljcima na bubrežnom tkivu nakon mokraćne infekcije

Hipertenzija je kasni ishod refl uksne nefropatije i ožiljaka na bubrežnom parenhimu koji nastaju nakon mokraćne infekcije. Pretpostavili smo da bi se to moglo otkriti znatno ranije nakon epizoda mokraćne infekcije te procijeniti pridružene kardiovaskularne čimbenike rizika. Od 2009. do 2011. godine, u ispitivanje je uključeno 85 (67 Ž, 18 M) djece u dobi od pet do 15 godina s anamnezom febrilne mokraćne infekcije koja su bila praćena najmanje jednu godinu od prve epizode febrilne mokraćne infekcije. Praćene su sljedeće varijable: 24-satno ambulatorno praćenje krvnog tlaka (ambulatory blood pressure monitoring, ABPM), ehokardiografi ja, karotidni ultrazvuk, 99mcTc-DMSA bubrega, glomerularna stopa fi ltracije i mikroalbuminurija. Maskirana hipertenzija otkrivena je u 18,8%, hipertenzija u 7,1% i hipertenzija “bijele kute” u 9,4% slučajeva. Prehipertenzija je zabilježena u 20% djece. Od 85 slučajeva 43,5% ih nije pokazalo odgovarajući pad krvnog tlaka tijekom noći (non-dipper). Od 56 djece s hipertenzivnim i prehipertenzivnim parametrima na ABPM 9,1% ih je imalo indeks lijeve ventrikularne mase veći od 51g/m2.7 (p>0,05). Značajna korelacija zabilježena je između nenormalnog krvnog tlaka i težine ožiljka na bubrežnom parenhimu (p<0,05). U zaključku, ABPM se može preporučiti za rano otkrivanje maskirane hipertenzije i nenormalnog kretanja krvnog tlaka kod sve normotenzivne djece s anamnezom opetovane mokraćne infekcije.
Ključne riječi: praćenje krvnog tlaka, ambulatorno; mokraćna infekcija; hipertrofi ja, lijeva ventrikularna; debljina intime-medije karotidnih arterija; rana dijagnostika
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 59, No 3, srpanj-rujan 2015
Autori: N. Hooman, R. Isa-Tafreshi, SH. Mostafavi, F. Halladji, A. Tavasoli, M. Saeidy, M. Mehrazma, H. Otukesh
Referenca rada: Paediatr Croat. 2015;59:145-51
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2015.22

Opširnije