Trihotilomanija i komorbiditet u adolescenata: prikaz dvaju bolesnika

Trihotilomanija je relativno rijedak poremećaj. U Dijagnostičkom i statističkom priručniku mentalnih poremećaja (DSM-V, 2013.)svrstan je u skupinu s opsesivno-kompulzivnim i njemu srodnim poremećajima. Trihilomanija ima i karakteristike poremećajaimpulsa i navika. Prvi simptomi trihilomanije najčešće se pojavljuju u adolescenciji. Klinička slika u djece i adolescenata često jekomplicirana postojanjem komorbiditeta. Najčešće opisivani komorbiditet su anksioznost i depresija iz područja osjećaja iraspoloženja, a rjeđi su tikovi, hiperkinetski i opsesivno-kompulzivni poremećaj, različiti oblici regresivnog ponašanja i neki drugi.Prikazana su dva bolesnika kod kojih je prepoznavanje poremećaja bilo otežano time što djeca i adolescenti nerado priznaju trihilomaniju,a daljnje liječenje bilo je dijelom multidisciplinarno i u mnogo čemu je ovisilo o komorbiditetu. U prvom prikazu etiopatogenezaje najvećim dijelom emocionalna. U drugom prikazu prateći poremećaj je iz skupine neurorazvojnih poremećaja. Odabirpsihoterapijske tehnike i širi pristup liječenju u cijelosti su ovisili o komorbiditetu i zahtjevali su suradnju dječjeg psihijatra sastručnjacima iz drugih područja pedijatrijske medicine. Mislimo da istraživanja ovog poremećaja treba ustrajno i dalje usmjeravatiotkrivanju izravne i druge povezanosti trihilomanije i komorbiditeta, kako bi se omogućilo što primjerenije i učinkovitije prepoznavanjei liječenje ovog poremećaja.
Ključne riječi: adolescent; komorbiditet: trihotilomanija
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 58, No 4, listopad - prosinac 2014
Autori: A. Klobučar, N. Jakušić, A. Tomac, V. Folnegović Šmalc
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:318-22
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.57

Opširnije