Cerebralna paraliza i pridružena neurorazvojna odstupanja u djece s kortikalnom disgenezom

Kortikalna disgeneza je spektar anomalija mozga uključenih u poremećaj razvoja moždane kore, nastao zbog poremećaja migracijeneurona. Prikazujemo dva dječaka s cerebralnom paralizom i pridruženim neurorazvojnim odstupanjima zbog kortikalne disgeneze.Prvi bolesnik je petogodišnji dječak u kojeg je u dobi od šest mjeseci zamijećen ljevostrani hemiparetski razvoj. U elektroencefalogramu(EEG) uočeno je žarište desno centro-temporalno, a na magnetskoj rezonanciji (MRI) mozga vidljiva je anomalija razvojamoždane kore u smislu operkulum sindroma desno. Provodi se fi zikalna terapija te zbog artikulacijskih poteškoća i logoterapija.Dosad nije imao konvulzije. Drugi bolesnik je dječak koji od dojenačke dobi ima ljevostrani hemiparetski razvoj. Rođen je u 33. tjednugestacije, a imao je i perinatalnu infekciju. Zbog povišenog IgG-a na citomegalovirus, obavljen je PCR u urinu i serumu koji je biopozitivan, ali bez indikacija za terapiju ganciklovirom. U dobi od tri godine dječak pokazuje jednostrani spastični obrazac cerebralneparalize lijevo. U EEG-u se registriraju šiljci preko desne hemisfere s tendencijom sekundarnoj generalizaciji. Na MR-u mozga vidljiv jeporemećaj migracije neurona u smislu pahigirije obostrano. Kod dječaka se provode vježbe medicinske gimnastike, radna terapija tezbog usporenog govorno-jezičnog razvoja i logoterapija. Dosad nije imao konvulzije, a nalaz EEG-a je nepromijenjen. Neurorazvojniishod naših bolesnika s kortikalnom disgenezom obilježavaju cerebralna paraliza s pridruženim neurorazvojnim odstupanjima,poremećajem jezičnog razvoja te rizikom za pojavu epilepsije (žarišno promijenjen EEG). Kortikalnu disgenezu je moguće prikazatisamo MRI-om mozga, a treba je uzeti u obzir kao mogući uzrok cerebralne paralize.
Ključne riječi: cerebralna paraliza; poremećaj migracije neurona; dijete, preškolsko
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 58, No 4, listopad - prosinac 2014
Autori: A. Šimić Klarić, Z. Kolundžić, Ž. Šimić, I. Đaković, N. Gotovac, V. Mejaški Bošnjak
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:295-300
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.52

Opširnije