Identična mutacija povezana s različitim fenotipom Friedreichove ataksije

Friedreichova ataksija je autosomno recesivna bolest koja je najčešća među nasljednim ataksijama. Bolest je karakteriziranaekspresijom nestabilne ponavljajuće GAA sekvence trinukleotida koja se nalazi u prvom intronu gena FXN na 9. kromosomu. Kliničkise najčešće prikazuje progresivnom ataksijom, arefl eksijom uz pozitivan Babinski te kardiomiopatijom, bez obzira na rasu i spol. Našisu bolesnici tinejdžeri brat i sestra, kod kojih je analiza DNA potvrdila oba alela s punom mutacijom u genu FXN koji kodira frataksin.Iako oboje imaju punu mutaciju i oboje su u istoj dobnoj skupini, njihov klinički izražaj i tijek bolesti su vrlo različiti. Sestra ima gotovosve tipične neurološke znakove Friedreichove ataksije, uz progresivan tijek unatoč potpornoj terapiji. Brat zasad pokazuje isključivohipertrofi čnu kardiomiopatiju bez neuroloških ili koštanih poremećaja. Moguće je da i drugi čimbenici imaju važnu ulogu u kliničkojprezentaciji i tijeku Friedreichove ataksije. Primjer naših bolesnika potvrđuje da nije preporučljivo predviđati klinički tijek isključivo nabroju ponavljajućih sekvencija.
Ključne riječi: Friedreichova ataksija; blizanci; mutacija
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 58, No 4, listopad - prosinac 2014
Autori: M. Malenica, M. Kukuruzović, S. Bitanga, G. Krakar, B. Valent, Lj. Cvitanović-Šojat
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:291-4
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.51

Opširnije