Plućna arterijskovenska fistula

Plućna arterijskovenska fistula (A-V fistula) rijetka je malformacija, koja je najčešće kongenitalna, a može biti i stečena. Najčešće je javlja sporadično kao solitarna-izolirana, rjeđe kao multipla malformacija u plućima, te u sklopu hereditarne hemoragične teleangiektazije. Prikazan je dvoipolgodišnji dječak s plućnom arterijskovenskom fistulom, smještenom u desnom donjem plućnom režnju. Bolest se očitovala cijanozom i batićastim prstima, u krvi je bila prisutna hipoksemija i policitemija. Dijagnoza je postavljena plućnom angiografijom. Dodatnim pretragama isključena je hereditarna hemoragična teleangiektazija. Plućna A-V fistula odstranjena je operativno, atipičnom klinastom ekscizijom fistule s okolnim plućnim parenhimom. Postoperativni tijek bio je uredan. Operacija je dovela do nestanka cijanoze, hipoksemije i policitemije.
Ključne riječi:
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 45, No 4, listopad - prosinac 2001
Autori: M. Raos, K. Kovač, B. Marinović, S. Batinica
Referenca rada:
DOI: