Poremećaji spavanja u djece s cerebralnom paralizom

Prethodna istraživanja u djece s cerebralnom paralizom pokazuju da ta populacija ima povećan rizik za poremećaje spavanja. Iako su poremećaji spavanja u djece s cerebralnom paralizom česti, samo nekolicina istraživanja procjenjuje poremećaj spavanja i rizik za njih u djece sa cerebralnom paralizom. Isto tako ne postoji formalna evaluacija prevalencije apneje u spavanju u djece sa cerebralnom paralizom. Rizični čimbenici poremećaja spavanja uključuju epilepsiju, mentalnu retardaciju, oštećenje vida i stupanj funkcionalnog motoričkog oštećenja. Kontrakture i spastičnost mogu pogoršati pozicioniranje tijela u spavanju. U ovom smo radu analizirali motoričke, kognitivne i funkcionalne smetnje, kao i komobiditet te nalaze neuroslikovnih pretraga i elektroencefalografi je u 21-og djeteta sa cerebralnom paralizom i korelirali ih s prisutnim poremećajima spavanja. Poremećaj spavanja evaluirali smo putem elektroencefalografi je/polysomnografi je. Oko 57% djece u našoj studiji ima poremećaj spavanja. Najčešći motorički poremećaj je spastična diplegija. Većina djece ima periventrikularne hiperintenzitete i kortikalnu atrofi ju na neuroslikovnim pretragama. Poteškoće u uspavljivanju, održa vanju sna (mikrobuđenja), fragmentirano spavanje i poremećaji disanja u spavanju bili su najčešći problemi koje smo evaluirali putem polisomnografi je. Djeca s promijenjenim elektroencefalografskim zapisom imala su više poremećaja spavanja nego ona s normalnim EEG-om. Poteškoće započinjanja i održavanja spavanja bile su češće u djece sa spastičnom kvadriplegijom. Poznato je da posljedice poremećaja spavanja u djece utječu na njih, ali i na obitelj. Postoji potreba za prospektivnim studijama, uz veći uzorak i razrađenu metodologiju da bismo odredili dovodi li poboljašanje kakvoće spavanja u djece sa cerebralnom paralizom i do poboljšanja kvalitete života.

Ključne riječi: cerebralna paraliza; poremećaji spavanja; apneja u spavanju; epilepsija
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 57, No 2, travanj - lipanj 2013
Autori: Gjergja Juraški R., Sabol Z., Turkalj M., Nenadić N., Marušić I., Kučić D., Miloš M., Vlašić V
Referenca rada: Paediatr Croat. 2013;57:115-22
DOI:

Opširnije