Terapijske intervencije kod kuće u djece s poremećajima autističnog spektra

Radi razvoja djece s poremećajima iz autističnog spektra i poboljšanja kakvoće života potrebne su intervencije i terapije koje bi bilo najbolje započeti u što ranijoj životnoj dobi. Ovaj rad pruža uvid u terapijske intervencije kod kuće u djece s poremećajima iz autističnog spektra te njihovu učinkovitost i utjecaj na djecu i njihove obitelji. Prilikom pretraživanja članaka služili smo se „PubMed“ bazom podataka dostupnom putem interneta. Članke smo izdvojili putem ključnih riječi: dijete, autizam, kućna terapija i članci koji su izdani u posljednjih 10 godina te je sveukupno prikazano 50 članaka. Od njih određeni članci nisu uključeni u pregled, jer nisu zadovoljili kriterije uključivanja, pa je nakon navedenog probira ostalo 15 članaka. Isključeni su članci koji nisu zadovoljili kriterije uključivanja: (1) provedena bihevioralna terapija, (2) dijagnosticiran poremećaj autističnog spektra, (3) broj sudionika u istraživanju veći od 10, (4) izvorni znanstveni rad i (5) sudionici istraživanja su djeca. U svim istraživanjima navedeno je poboljšanje u razvoju djece, pogotovo ako se s terapijom započne u ranoj životnoj dobi, iako određena istraživanja prikazuju i negativan utjecaj na obitelji djeteta s autizmom. Dobiva se potvrda o pretežno pozitivnim učincima kućnih intervencija.

Ključne riječi: DIJETE; DIJETE, PREDŠKOLSKO; AUTISTIČNI POREMEĆAJ; RANA INTERVENCIJA (EDUKACIJA)
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 57, No 1, siječanj - ožujak 2013
Autori: K. Medved, I. Begovac
Referenca rada: Paediatr Croat. 2013;57:73-8
DOI:

Opširnije