Značenje statusa epilepticusa u febrilitetu i složenih konvulzija u febrilitetu

Status epilepticus (SE) u febrilitetu javlja se kad febrilne konvulzije (FK) traju barem 30 minuta. U ovom se članku razmatraju i febrilni status epilepticus (FSE) i složene febrilne konvulzije (SFK), jer se i neke SFK mogu kategorizirati kao FSE. Od svih FK jedna su trećina SFK i oko 5% FSE. Važni precipitirajući faktori su pozitivna obiteljska anamneza za epilepsiju i mlada dob. Često su prije toga prisutna odstupanja u psihomotornom razvoju, koja se mogu kretati od vrlo blagih do vrlo jasnih. Kod prijama treba procijeniti opće stanje i akutni neurološki status. Osobito su važni lateralizacija konvulzija i/ili sam fizikalni nalaz. EEG nalaz u napadaju ne može biti prognostički značajan za epilepsiju, ali može pokazati neočekivani fokus ili lateralizaciju promjena. MRI značajno pridonosi razumijevanju FK: može se pokazati da atrofija nastaje nakon iznenada nastalog jednostranog edema hipokampusa. Profilaksa može smanjiti rizik produljenih recidiva FK, ali ne prevenira kasniji nastanak epilepsije. Barem jedna trećina djece s prolongiranim recidivirajućim FK poslije ima parcijalnu epilepsiju. Kod djece koja su imala SFK i FSE nađena su različita odstupanja u neurološkom razvoju i poteškoće u učenju. Glede određivanja tipa FK i krajnjeg ishoda, najbitinije je stanje mozga prije konvulzija.
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 45, No 4, listopad - prosinac 2001
Autori: S. J. Wallace
Referenca rada:
DOI: