Porođajna masa iranske djece s fenilketonurijom

Cilj studije je bio procijeniti postoji li razlika u porođajnoj masi u djece s fenilketonurijom u Iranu u odnosu na kontrolnu skupinu. Porođajna masa 118 bolesnika s fenilketonurijom uspoređena je s porođajnom masom 264 zdrave kontrolne osobe jednake gestacijske dobi i spola, kao i s masom nezahvaćene braće/sestara bolesnika. Srednja (±SD) porođajna masa bolesnika s fenilketonurijom i kontrolne skupine bila je 3199,5 (±554,5), odnosno 3260,3 (±483,2) grama. Porođajna masa bolesnika s fenilketonurijom bila je za 60,7 grama manja u odnosu na kontrole (p=0,27). Nije bilo značajne korelacije između težine bolesti i porođajne mase bolesnika (p=0,55). Srednja (±SD) porođajna masa 59 bolesnika s fenilketonurijom i njihove braće/sestara bila je 3193,2 (±568,6) odnosno 3083,9 (±514,0) grama. Porođajna masa bolesnika s fenilketonurijom bila je za 109 grama veća od one njihove braće/sestara (p=0,271). Porođajna masa iranskih bolesnika s fenilketonurijom nije značajno niža od one njihove zdrave braće/sestara i zdrave populacije. Iako je porođajna masa kontrolne dojenčadi bila nešto veća od one bolesnika s fenilketonurijom, a dojenčad s fenilketonurijom je imala nešto veću porođajnu masu od njihove braće/sestara, razlika nije bila statistički značajna. Uz to, težina bolesti nije imala utjecaja na porođajnu masu.

Ključne riječi: FENILKETONURIJE; POROĐAJNA MASA; IRAN
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 56, No 4, listopad - prosinac 2012
Autori: F. Rohani, M. Alaei, GA. Totonchi, E. Azargashb
Referenca rada:
DOI:

Opširnije