Funkcionalni poremećaji donjeg mokraćnog sustava kod djece s inkontinencijom urina

Cilj rada je utvrditi učestalost funkcionalnih poremećaja donjeg mokraćnog sustava kod djece s inkontinencijom te analizirati povezanost tipa funkcionalnog poremećaja s kliničkim simptomima i radiološkim nalazom. Kod 232-je inkontinentne djece najprije je ultrazvukom određena količina rezidualnog urina, a zatim je obavljeno urodinamsko ispitivanje. Klinički i radiološki parametri su analizirani kod tri najčešće funkcionalne skupine. Rezultati pokazuju da je inkontinencija u dječjoj dobi heterogen poremećaj, najčešće uzrokovan disfunkcijom donjeg mokraćnog sustava. 64-ero djece (27,6%) imalo je urednu funkciju, 106-ero djece (45,7%) imalo je nestabilan mokraćni mjehur, 53-je djece (22,8%) imalo je disfunkcijsko mokrenje, a devetero je imalo neki od rjeđih urodinamskih poremećaja. Kod najvećeg broja djece s urednim funkcionalnim nalazom inkontinencija je benigno stanje koje se može uspješno liječiti i na razini primarne zdravstvene zaštite. Ova su djeca najčešće imala izoliranu dnevnu inkontinenciju (76,6%), bez uroinfekcija (72%), bez rezidualnog urina (100%) i vezikoureteralnog refluksa (VUR) (97%). Kod djece s nestabilnim mjehurom i disfunkcijskim mokrenjem češća je kombinirana dnevna i noćna inkontinencija (57% i 62%), praćena uroinfekcijama (57% i 79%), rezidualnim urinom (63,2% i 100%), a često i vezikoureteralnim refluksom (30% i 55%). Kod ove djece nužan je timski pristup i ciljano liječenje ovisno o tipu poremećaja, radi sprječavanja uroinfekcija, razvoja VUR-a i oštećenja gornjeg mokraćnog sustava.
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 45, No 3, srpanj - rujan 2001
Autori: A. Cvitković Kuzmić, Z. Bahtijarević, M. Bastić, Š. Marić
Referenca rada:
DOI: